منوی اصلی

سامانه پیامک

تلفن گویا

آمار بازدید سایت

امروز419
این هفته1019
این ماه8861
مجموع690975
افراد آنلاین 12

ورود کاربران

اگر تصویر خوانا نیست روی آن کلیک کنید تا تصویر جدید ایجاد شود.

صفحه نخست مقـالات نکاتی درمورد آب وضرورت صرفه جویی آن (به زبان ساده)
نکاتی درمورد آب وضرورت صرفه جویی آن (به زبان ساده) چاپ فرستادن به ایمیل
بازدیدها: 6320   

مقدمه:

آب درآیات شریفه قرآن مجید، موجد پیدایش تمامی موجودات عالم است در فرهنگ جوامع مختلف نیز به نوعی از قداست برخوردار است وذاتاً نیز دارای ویژگیهایی است که به لحاظ فیزیکی وشیمیایی برجسم وروان انسانها اثرات مثبتی دارد به حدی که ارزش منحصر به فردآن را دراذهان تداعی می نماید .

دانشمندان وفرهیختگان هم به واقع به این راز پی برده اند که آب منشاء وراز ماندگاری حیات در جهان است ومطالعات دیرینه شناسی هم نشان می دهد که حیات ابتدا در
محیط های آبی ، دریاها واقیانوسها شکل گرفته وسپس به مناطق خاکی وخشک انتقال یافته است.

از نگاه فیزیولوژیستها نیز آب در بدن موجودات زنده بسیار ارزشمند توصیف شده به طوریکه درمتون زیست شناسی آمده 75درصد از اندامهای بدن موجودات را آب تشکیل میدهدوسوخت وساز مواد غذایی در بدن بدون حضور آب غیرممکن است ونکته آخراینکه اگر12درصد از آب بدن به هردلیلی از بین برود ، مرگ آن بدن قطعی واجتناب ناپذیر است.

 

کلیماتولوژی شرق کشور:

زمین شناسان وهیدرولوژیستها اعلام کرده اند که  مساحت کره زمین را آب تشکیل میدهد وحجم آب موجود در کره زمین را 3/1میلیارد کیلومتر مکعب آب برآورد کرده اند که این مقدار همیشه ثابت است لذا می توان چنین استنباط نمود که آب در طبیعت قابل تولید و افزایش نیست و می بایستی انسانها از همین حجم موجود آب حداکثر استفاده را بنمایند .ضمناً یادآورمی شود تمام حجم آب کره زمین به لحاظ کیفی وغیر قابل دسترس بودن دراختیار انسان قرار ندارد و فقط 3/0درصد(یعنی 3درهزار)آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نسبت به کل آب موجود در کره زمین بسیار جزئی است وچون جمعیت دنیا هرروز روبه افزایش است وهرروز انسانها با فعالیتهای اقتصادی واجتماعی خود محیط زیست را بیشتر آلوده می کنند پس می توان ادعا کرد که سهم سرانه آب شیرین همواره رو به کاهش است لذا با افزایش جمعیت وتوسعه آلودگی آبها خطر کم آبی جوامع بشری به خوبی قابل پیش بینی است بنابراین ایجاب می کندکه فرهیختگان ورهبران فکری وذهنی جامعه این خطر را برای مردم به روشنی بیان نموده وپیامدهای آن را به صورتی ملموس تفهیم نمایند. البته درکنارتبیین ارزش آب واهمیت ونقش آن در فعالیتهای انسانی ، لازمست که راهکارهای روان وآسان برای صرفه جویی واستفاده مطلوب از آب به مردم اعلام گردد تاآنها نیز متناسب با فرهنگ وقدرت درک خود نسبت به استفاده بهینه از آب وجلوگیری از اتلاف آن مساعی خود را به کار گیرند.

منشاء و خاستگاه تمامی آب موجود درکره زمین اقیانوسها و پهنه های آبی موجود درنقاط مختلف کره زمین هستند که تحت شرایط آب وهوایی درقالب توده های مرطوب یا ابرها به نقاط مختلف وتحت نفوذ پراکنده شده ودرشرایط محیطی مناسب بارش می نمایند ودرسطح زمین منطقه؛ آبراهه ها،جویبارها ورودها را تشکیل می دهند که خود منابع آب سطحی وپس از نفوذ به فضاهای مناسب زیرزمین منابع زیر زمینی را ایجاد می نمایند ودردسترس استفاده کنندگان محلی قرار می گیرند .البته زمان ومدت بارش در اثربخشی آن دربخش کشاورزی وحاصلخیزی خاک بسیار متفاوت است یعنی بارانی که در دوره رویش گیاهی یعنی بهاروتابستان می بارد بسیار موثر تر است ازهمان مقدار بارن که در دوره غیر رویش یعنی پاییز وزمستان می بارد برای روشن شدن موضوع درهیدرولوژی مثالی جالب وجود دارد که دردانشگاهها عنوان کردن آن برای دانشجویان رایج است: اگر به آمار بارندگی مناطق مختلف نگاه کنیم ملاحظه می شود که میزان بارندگی سالانه درمنطقه لندن وبین المقدس تقریباً برابر است ولی منطقه لندن کاملاًسرسبزوزمین آن برای تولیدات کشاورزی بسیارمستعد وحاصلخیز است ولی منطقه بیت المقدس درخاورمیانه دارای سرزمینی بی آب وعلف ونزدیک به بیابان وکویراست علت آن هم توزیع زمانی بارش است بدین معنی که قسمت عمده باران سالانه لندن دردوره رویش گیاهی ودربیت المقدس دردوره غیر رویش اتفاق می افتد پس پراکندگی زمانی بارش در اثربخشی آن بسیار مهم است .

ازطرفی باتوجه به شرایط آب وهوایی هرمنطقه پراکندگی جغرافیایی بارش وبه تبع آن ایجاد منابع آب درنقاط مختلف یکنواخت نیست وبه عبارتی دیگر همین مقدار آب هم به صورت مساوی دردنیا تقسیم نشده ومیزان دسترسی مردم به آن بسیار متفاوت است در کشور ماایران هم وضع به همین شکل است یعنی دربعضی مناطق میزان بارندگی نسبت به مناطق دیگر خیلی زیاد تر است مثل شمال رشته کوه البرز وغرب رشته کوه زاگرس ودربرخی مناطق مثل منطقه مرکزی کشور ، میزان بارش به قدری کم است که می توان گفت بارندگی نداریم ومردم ازاین نظر در مضیقه شدید قرار دارند به همین دلیل مردمان مناطق مسکونی پیرامون کویر وشهرهای کویری به لحاظ سخت کوشی واستفاده بهینه از آب از دیگر مناطق پیشتر ونسبت به این موهبت الهی قدرشناس تر هستند ،

استان ما خراسان نیز دارای آب وهوای متفاوت ودارای بارش ناهمگونی است به طوری که قسمت جنوبی وغربی آن که تحت تاثیر آب وهوای کویری وخشک قرار دارددارای بارندگی اندکی است مزید براینکه بارش به محض اینکه دررودخانه های فصلی جریان می یابد تقریباً بدون اینکه از آن استفاده شود به کویر سرازیر شده وپس از مخلوط شدن با منابع آب کویری به لحاظ کیفی غیرقابل استفاده شده و از حیز انتفاع خارج می شود.

بارندگی در مناطق شرقی استان خراسان رضوی اندکی بهتر است ولی به لحاظ وجود ارتفاعات قسمت عمده بارندگی رودخانه های مرزی را تشکیل داده وبه آن سوی مرزها سرازیر می شوند در منطقه شمالی استان وضع نسبتاً بهتر است ولی درمجموع استان خراسان رضوی در مقیاسهاوتعاریف علمی وکاربردی جزو سرزمینهای خشک محسوب می شودکه مردم آن از نعمت باران در زندگی و محیط های کشاورزی واقتصادی بسیار کم بهره اند.به همین دلیل دولتمردان نیز به دلیل بهره وری کم ومنابع محدود آب در خراسان ودیگر نقاط مشابه حاضر به تخصیص اعتبارات سنگین برای فعالتیهای اقتصادی نمی باشند واین امراز نظر علمی واقتصادی هم دارای توجیه است.

زیرا اگرهزینه احداث یک سد در شرق کشور مبلغی مشخص باشد وبتوان باآن مقداری آب را مهارواستفاده اقتصادی نمود در غرب کشور با همین مقدار هزینه می توان سدی ساخت که چندین برابر بیشتر آب را کنترل ومهار می نماید ولذا نفع اقتصادی آن دهها برابر شرق کشور است لذا در وضعیت فعلی؛ فعالیتهای اقتصادی در مناطق خشک از توجیه کمتری برخورداراست که تبعات آن شکل گیری اقتصادی بسته و محدودهمراه با پیامدهای ناهنجار اجتماعی از قبیل کمی درآمد اقشار مختلف ، بیکاری ، بروز آسیبهای اجتماعی مثل قاچاق مواد مخدر وغیره می باشد .

بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که مناطق کم باران ودارای منابع آب محدود عمدتاً مناطقی محروم تلقی شده و مردم آن بایستی به لحاظ حفظ منایع آب وحداکثر استفاده از آن سعی زیادی داشته باشند و مسئولین دولتی نیز بایستی کمک کنندتادراینگونه مناطق به لحاظ اقتصادی واحدهایی مستقر نمایند که مصرف آب کم داشته وبازدهی محصول آن نسبت به واحدآب مصرفی زیادتر باشد تا بافقر وتنگدستی مواجه نشوند.ولی اینگونه اقدامها دررابطه با مصرف آب شرب وبهداشت اندکی متفاوت است بدین معناکه برای هرنفر درهرکجاکه زندگی می کند آب به میزان مشخصی لازم است که این مقدارآب صرف شرب وبهداشت شخص می شود وخیلی قابل کاهش وافزایش نیست ولذا تامین آب شرب و بهداشت مردم در شهروروستا مشمول اقدامهای  اساسی از طرف دولت ومسئولین محلی وهمچنین اصلاح رفتار اشخاص درمصرف آب است .

 

اقدامهای اساسی لازم از طرف مسئولین ملی ومحلی :

از همین رو درمناطق خشک و نیمه خشک که مصرف سرانه آب به لحاظ مبارزه با گرمای تابستان بیشتر است ایجاب می کندکه مسئولین تامین آب شرب وبهداشت مردم؛ برای جلوگیری از مخاطرات بهداشتی ومشکلات بی آبی اقدام هایی به شرح ذیل را مستقلاً انجام دهند:

الف- شناسایی وتامین منابع آب جدید متناسب با رشد جمعیت شهرها

ب-کنترل بافت شهری واعمال الگوی مناسب شهرسازی برای به حداقل رساندن مصرف سرانه آب

ج- فراهم نمودن زمینه های تولید تجهیزات توزیع ومصرف آب برای جلوگیری ازاتلاف

د- تدوین قوانین وتعرفه هاباسیاست انقباضی برای کنترل مصرف بی رویه

هـ-بازچرخانی آب واستفاده از فاضلاب تصفیه شده خانگی در آبیاری فضاهای سبز شهری در جهت استفاده بهینه از آب با کیفیت بالا

و-ارائه برنامه های مرتبط برای جلوگیری از آلودگی منابع آب وعوارض زیست محیطی

ز-فراهم نمودن زمینه جمع آوری، تصفیه ودفع فاضلاب شهری به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب واستفاده مجدد از آب استحصالی

ح-کنترل مستمر کیفیت آب ونظارت برای رعایت بهداشت فردی

ط-منطقی کردن رشد جمعیت وموالید به منظور حفظ بهداشت متناسب با امکانات جامعه

ی-ارتقاء فرهنگ جامعه به منظور اصلاح رفتارهای فردی در مصرف آب با استفاده از امکانات دولتی و رسانه های همگانی

 

توصیه های دستگاهی وفردی :

از طرفی برای افرادجامعه هم لازم است که نسبت به این کمبود اساسی حساسیت بیشتری داشته باشند البته با توجه به فرهنگ جامعه ، ضروری است دستگاه های اجرایی مسئول ، فرهیختگان وافراد سرآمد جامعه که از یک سو موضوع ومشکل را به خوبی لمس می کنند واز سوی دیگر در جامعه به عنوان اشخاص معتمدومورد قبول شناخته می شوند درمردم ایجاد حساسیت نموده ومتناسب با آموزه های دینی ، این احساس مسئولیت را به احادمردم القاء وبه عبارتی درجامعه فرهنگ سازی نمایند تا از اتلاف آب جلوگیری شود و استفاده بهینه میسر گردد.

لذا پیشنهاد می شود دراین زمینه توصیه های ذیل مورد تاکید وبازآموزی مردم قرارگیرد .

1-  تاسیسات آب داخل منازل به صورت دوره ای مثلاً شش ماهه مورد بازدید افراد فنی قرار گیرد تا با این مراقبت از اتلاف آب وایجاد خسارت به واحدمسکونی پیشگیری شود .

2-  برای آبیاری فضای سبز منزل با نظر کارشناسان مربوطه دوره منطقی آبیاری مثلاً 8 یا 10 روز را انتخاب وبه مقداری آبیاری نمایند که آب مازاد برنیاز گیاه به زمین داده نشود .

3-   از شستن کف حیاط، پارکینگ،پیاده رو و احیاناً خیابان جداً پرهیزنمایند.

4-  راههای استفاده از صرفه جویی در هنگام استحمام ، لباسشویی ، ظرفشویی را مطابق توصیه های مسئولین مربوطه در شرکتهای آب وفاضلاب شهری فراگرفته وبه دقت موردتوجه قرار دهند.

5-  درموقع مشاهده لوله ترکیدگی درمعابر عمومی فوراً موضوع را تلفنی به اتفاقات شرکت(امور)آب وفاضلاب شهر اطلاع دهند.

6-  درموقع نیاز به همکاری با ماموران امور یا شرکت آب وفاضلاب به خصوص دربرنامه زمانی مصرف، مثل جیره بندی آب ، مساعدت وهمراهی کامل داشته باشند .

حسن اسماعیلی

کارشناس ارشد تأسیسات آب

آخرین بروزرسانی درسه شنبه, 11 آبان 1389
 
Template url :

www.abfakhorasan.ir

نکاتی درمورد آب وضرورت صرفه جویی آن (به زبان ساده)

پورتال شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي

شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي، آبفا، آب، آب و فاضلاب، فاضلاب، روابط عمومي، وزارت نيرو، كنتور، قبض، مشتركين، مناقصه، گالري عكس، خراسان رضوي، خراسان، پورتال، تحقيقات، اشتراك آب، خط انتقال، توسعه، اصلاح و توسعه، ديماند، توزيع آب، بهسازي، نوسازي، كلر، ژاول، شبكه، مخزن، تأسيسات، پمپاژ، حفر، آب‌بها، بهاء، فاضلاب‌بها، water، wastewater، khorasan، khorasan razavi، office، khorasan razavi water & wastewater، اخبار، اطلاعیه، نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، تربت جام، تایباد، گناباد، سرخس، قوچان، پرتال، آب شرب, پرتال سازمانی راژمان, پرتال سازمانی, پرتال، خدمات مشتركين، درخواست انشعاب، انشعاب، Rajman Enterprise Portal:

پرتال شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان

پرتال سازمانی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت