معرفی شرکت

 معرفی شرکت:

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی درچارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب درتاریخ 1371/12/17به ثبت رسیده وبا هدف ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تامین ،تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجاد وبهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در حوزه فعالیت ( شهرهای استان بجز شهر مشهد ) ارائه خدمات مینماید . در حال حاضر این شرکت با تحت پوشش قرار دادن 73شهر با جمعیتی بالغ بر 1806207نفر و تعداد 657338فقره انشعاب آب و 182378فقره انشعاب فاضلاب در قالب 3 شرکت تبصره 2 و همچنین 26 امور آب و فاضلاب شهری مشغول به فعالیت می باشد 

 

abfakhorasan.ir
www.3dots.ir