نظر شما در خصوص این سایت چیست؟


آمار:

عالی
آرا: 1532
61.3%  
خوب
آرا: 341
13.6%  
متوسط
آرا: 55
2.2%  
ضعیف
آرا: 571
22.8%  

تعداد آرا   2499
شروع رأی گیری   2015-05-13 00:00:00
پایان رأی گیری   2131-06-13 00:00:00