آگهی تجدیدفراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر سبزوار استان خراسان رضوی به روش بیع متقابل (مزایده)

آگهی  تجدیدفراخوان شناسایی سرمایه گذار

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  سبزوار  استان خراسان رضوی    به  روش  بیع  متقابل

(مزایده)

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 ، تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و آیین نامه اجرایی تبصره 19 به شماره 33989/ت55341 ه مورخ 22/3/1397 ، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر سبزوار را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

-             موضع پروژه:  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر سبزوار شامل: تصفیه خانه و شبکه جمع آوری

-   سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

-                          دوره احداث :    3    سال

-                           دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

-                          راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی

-                          جمعیت تحت پوشش : 356202  نفر (سال 1420)

-                          محل اجرا : شهر   سبزوار

ب- شرایط کلی سرمایه گذار:

-   سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: سرمایه گذاران واجد شرایط می‌توانند از تاریخ 10/04/98  لغایت پایان وقت اداری 17/04/98  جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح به دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیر دولتی شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی به آدرس مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای صدف، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی مراجعه نمایند.

- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  01/05/98 و محل تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی می باشد.

- بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می‌شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

-                          سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادهای فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.