انجام عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی و زمان مزدی تربت حیدریه

باسمه تعالی

 

                       « آگهی ارزیابی كيفي ( مناقصه عمومی یک مرحله ای) »                 ( نوبت اول )

 

شرکت  آب و فاضلاب تربت حیدریه در راستای اجرای آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری در نظر دارد پروژه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی و زمان مزدی  در حوزه جغرافیایی تربت حيدريه و شهر كدكن، به شركتهاي واجد شرایط و داراي سابقه مفید در رشته مربوطه به پیمان واگذار نماید.

1. موضوع مناقصه ؛انجام عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی و زمان مزدی مشتمل بر:

 قسمت اول ) انجام خدمات پیمانکاری به صورت کارمزدی در شرکت آب وفاضلاب تربت حیدریه و  ادارات  تابعه آن مشتمل بر عملیات مندرج در پیوستهای 1 الی 4 ضمیمه قرارداد حاضر به شرح ذیل   :

 

الف) بخش اول : امور مرتبط با حوزه مشترکین و در آمد

ب ) بخش دوم : امور مرتبط با حوزه بهره برداری

ج ) بخش سوم : امور مرتبط با امور اداری، خدمات نظافت و آبدارخانه ، رانندگی

د ) بخش چهارم : امور مرتبط با حراست و امور محرمانه

 

قسمت دوم ) انجام خدمات پیمانکاری به صورت زمان مزدی در شرکت آب وفاضلاب تربت حیدریه و  ادارات  تابعه با  2 عنوان فعالیت در  قرارداد حاضر به شرح جدول ذیل   :

(( جدول شماره 1 ))

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

جمع

تربت حیدریه

کدکن

بایگ

 

1

خدمات حفاری اتفاقات

1

0

0

1

2

خدمات فنی و تاسیسات

0

0

1

1

*

جمــــع

1

0

1

2

3. منبع تامین اعتبار : اعتبارات جاری شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه در سالهای  99-98

4. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : (به عدد) 621/426/688 ریال و (بحروف) ششصدو هشتاد و هشت میلیون و چهارصدو بیست و شش هزارو ششصدو بیست و یک ریال

5.  شرايط خاص مناقصه گر: داشتن گواهينامه صلاحيت معتبر از اداره کل تعاون ، كار و رفاه  اجتماعي در رشته مرتبط  - داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

6. . تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی ؛ واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اين آگهی ( حداکثر تا تاریخ 20/04/98) جهت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شركت آب وفاضلاب تربت حيدريه به نشانی : خيابان فردوسي شمالي – خيابان آسايش(تلفن 52246001-051 (5 خط)  مراجعه و يا از طریق سایت اینترنتی پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  به آدرس  iets.mporg.ir اسناد مذكور را دريافت نمايند و حداکثرظرف مدت 14 روز ( حداکثر تا تاریخ 05/05/96 )نسبت به تكميل و تحویل اسناد ارزيابي به دبیرخانه این شركت اقدام نمايند .

7. سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                                      دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

                                                                                                                                       شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه

 

باسمه تعالی

 

                       « آگهی ارزیابی كيفي ( مناقصه عمومی یک مرحله ای) »                 ( نوبت دوم )

 

شرکت  آب و فاضلاب تربت حیدریه در راستای اجرای آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری در نظر دارد پروژه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی و زمان مزدی  در حوزه جغرافیایی تربت حيدريه و شهر كدكن، به شركتهاي واجد شرایط و داراي سابقه مفید در رشته مربوطه به پیمان واگذار نماید.

1. موضوع مناقصه ؛انجام عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی و زمان مزدی مشتمل بر:

 قسمت اول ) انجام خدمات پیمانکاری به صورت کارمزدی در شرکت آب وفاضلاب تربت حیدریه و  ادارات  تابعه آن مشتمل بر عملیات مندرج در پیوستهای 1 الی 4 ضمیمه قرارداد حاضر به شرح ذیل   :

 

الف) بخش اول : امور مرتبط با حوزه مشترکین و در آمد

ب ) بخش دوم : امور مرتبط با حوزه بهره برداری

ج ) بخش سوم : امور مرتبط با امور اداری، خدمات نظافت و آبدارخانه ، رانندگی

د ) بخش چهارم : امور مرتبط با حراست و امور محرمانه

 

قسمت دوم ) انجام خدمات پیمانکاری به صورت زمان مزدی در شرکت آب وفاضلاب تربت حیدریه و  ادارات  تابعه با  2 عنوان فعالیت در  قرارداد حاضر به شرح جدول ذیل   :

(( جدول شماره 1 ))

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

جمع

تربت حیدریه

کدکن

بایگ

 

1

خدمات حفاری اتفاقات

1

0

0

1

2

خدمات فنی و تاسیسات

0

0

1

1

*

جمــــع

1

0

1

2

3. منبع تامین اعتبار : اعتبارات جاری شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه در سالهای  99-98

4. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : (به عدد) 621/426/688 ریال و (بحروف) ششصدو هشتاد و هشت میلیون و چهارصدو بیست و شش هزارو ششصدو بیست و یک ریال

5.  شرايط خاص مناقصه گر: داشتن گواهينامه صلاحيت معتبر از اداره کل تعاون ، كار و رفاه  اجتماعي در رشته مرتبط  - داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

6. . تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی ؛ واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اين آگهی ( حداکثر تا تاریخ 20/04/98) جهت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شركت آب وفاضلاب تربت حيدريه به نشانی : خيابان فردوسي شمالي – خيابان آسايش(تلفن 52246001-051 (5 خط)  مراجعه و يا از طریق سایت اینترنتی پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  به آدرس  iets.mporg.ir اسناد مذكور را دريافت نمايند و حداکثرظرف مدت 14 روز ( حداکثر تا تاریخ 05/05/96 )نسبت به تكميل و تحویل اسناد ارزيابي به دبیرخانه این شركت اقدام نمايند .

7. سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                                      دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

                                                                                                                                       شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه