عملیات اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شبه فاینانس پراکنده 7 نیشابور

باسمه تعالی

 

« آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب نیشابور به نشانی : نیشابور – شهرک فرهنگیان – ابتدای خیابان ولیعصر – ولی عصر 3 در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند (( ج )) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذاری نماید .

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

محل اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع به کار «ریال»

 

عملیات اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شبه فاینانس پراکنده 7

12 ماه

شهرستان نیشابور

15/684

000/210/784

 

 

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب نیشابور ( سهامی خاص )

2-     داشتن گواهی صلاحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3-   تاریخ ، مهلت و محل دریافت استعلام ارزیابی کیفی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی ( بجز ایام تعطیل ) جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب نیشابور به نشانی : نیشابور– شهرک فرهنگیان– ابتدای خیابان ولیعصر(عج ) تلفن : 05142613010 و 09156607025 مراجعه و  یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر ظرف مدت 14 روز ( حداکثر تا تاریخ 15/3/98 ) نسبت به تکمیل و تحویل استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای این شرکت اقدام نمایند

4-   سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطلاعات ( محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و .... ) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید .

5-     ضمناً هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

 

 

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب نیشابور