انجام عملیات بهره برداری و راهبری شبکه توزیع ، خط انتقال آب (شهرهای سبزوار9797-رودآب – ششتمد)97سبزوار

        بسمه تعالی

       « فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

               این شرکت در نظر دارد؛ مناقصه پروژه های ذیل را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه

کارفرما/محل جرا

منبع تآمین اعتبار

1

انجام عملیات

 بهره برداری وراهبری منابع وتاسیسات آب(شهرهای سبزوار-رودآب ششتمد)

18ماه

 8.802.610.339 ریال

ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی، واریز وجه نقد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ 380.000.000 یال

شرکت آب وفاضلاب سبزوار

اعتبارات جاری سرمایه ای

شهرستان سبزوار

2

انجام عملیات بهره برداری و راهبری شبکه توزیع ، خط انتقال آب (شهرهای سبزوار-رودآب ششتمد)

18ماه

 21.585.000.000 ریال

ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی، واریز وجه نقد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ 760.000.000 ریال

شرکت آب وفاضلاب سبزوار

اعتبارات جاری وسرمایه ای

شهرستان سبزوار

 

1-      دستگاه نظارت :  معاون بهره برداری

2-    شرایط مناقصه گر : 1- داشتن حداقل رتبه 5 آب ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (ردیف 1)  2- داشتن گواهینامه صلاحیت بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب، از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور (ردیف 2) 3- داشتن تجریه وسابقه اجرایی در رشته و زمینه کار  4-ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3-      تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ  03/04/1397 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به امور حقوقی و قراردادها شرکت به نشانی : 24متری انقلاب حد فاصل نیستان و بوستان مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 17/04/1397 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر مذکور اقدام نمایند.

4-      پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

5-      مناقصه های فوق الذکر به صورت جداگانه برگزار می شود.

6-      هزینه درج آگهی های روزنامه ها به نسبت بعهده برنده مناقصه ها می باشد.

 

روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب سبزوار