انجام عملیات بهره برداری وراهبری منابع وتاسیسات آب(تجدید مناقصه) خرید لوله97 های پلی اتیلن جهت اصلاح شبکه آب به اقطار63، 90، 110و160 میلیمتر، مقدار:20کیلومتر(محل تحویل کالا انبار شرکت آب و فاضلاب سبزوار) (تجدید مناقصه)

        بسمه تعالی

 

       « فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران »

               این شرکت در نظر دارد؛ مناقصه پروژه ذیل را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه

کارفرما/محل جرا

منبع تآمین اعتبار

1

انجام عملیات

 بهره برداری وراهبری منابع وتاسیسات آب(تجدید مناقصه)

12ماه

 4.359.663.105ریال

ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی، واریز وجه نقد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ 220.000.000ریال

شرکت آب وفاضلاب سبزوار

اعتبارات جاری سرمایه ای

شهرستان سبزوار

2

 خرید لوله های پلی اتیلن جهت اصلاح شبکه آب  به اقطار63، 90، 110و160 میلیمتر، مقدار:20کیلومتر(محل تحویل کالا انبار شرکت  آب   و فاضلاب سبزوار) (تجدید مناقصه)

2ماه

 

2.201.150.000 ریال

ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی، واریز وجه نقد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ 111.000.000ریال

شرکت آب وفاضلاب سبزوار

اعتبارات جاری وسرمایه ای

شهرستان سبزوار

 

1-      دستگاه نظارت :  شرکت آب وفاضلاب سبزوار

2-  شرایط مناقصه گر : 1- داشتن حداقل رتبه 5 آب ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (ردیف 1)                    2-داشتن تجریه وسابقه اجرایی در رشته وزمینه کار  3-ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی4- تولید کنندگان و فروشگاهها ونمایندگیهای مجاز (ردیف 2)  سایر شرایط در اسناد ارزیابی اعلام می گردد.

3-     تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ  23/01/1397 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به امور حقوقی و قراردادها شرکت به نشانی : 24متری انقلاب حد فاصل نیستان و بوستان مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 06/02/1397 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر مذکور اقدام نمایند.

4-      پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

5-    مناقصه های فوق الذکر به صورت جداگانه برگزار می شود.

6-    هزینه درج آگهی های روزنامه ها به نسبت بعهده برنده مناقصه ها می باشد.

 

 روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب سبزوار