-فعالیت برون سپاری فعالیت های بهره برداری آب ( رفع اتفاقات آب ) شهرگلبهار

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول
شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی (سهامی خاص)درنظردارد بارعایت مفاد آئین نامه داخلی معاملات شرکت های آب وفاضلاب  شهری پروژه مشروحه ذیل رابه اشخاص حقوقی که دارای تجربه مفیدومرتبط ودارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی می باشندواگذارنماید
۱-فعالیت برون سپاری فعالیت های  بهره برداری آب ( رفع اتفاقات آب ) شهرگلبهاربه مدت ۲۴ماه ومبلغ 11،228،559،536  ریال نوع ومیزان تضمین شرکت درمناقصه:ضمانت نامه بانکی ،اوراق مشارکت بانکی واریزوجه نقدوچک تضمین شده به مبلغ 561،427،977
۱-کارفرما:شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی (سهامی خاص)
۲-دستگاه نظارت:امورآب وفاضلاب گلبهار
۳-تاریخ ومهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی:
واجدین شرایط می توانند ظرف مدت ۵روز ازتاریخ انتشارآگهی (حداکثرتا تاریخ 30/06/1398 ) بجزایام تعطیل جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد قراردادهای امورآب وفاضلاب گلبهار به نشانی: گلبهار-خیابان بهار-بهار۴پلاک ۸مراجعه یاباشماره ۳۸۳۲۳۳۷۰تماس حاصل نموده ویاازطریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی :www.abfakhorasan.irاسنادمذکوررا دریافت نمایند وحداکثرظرف مدت ۱۴روز (حداکثرتا تاریخ 14/07/1398) نسبت به تکمیل استعلام ارزیابی کتبی وارسال به دبیرخانه امورآب وفاضلاب گلبهار اقدام نمایند
۴-سایرتوضیحات:
پس از ارزیابی کیفی وانتخاب مناقصه گران واجدشرایط سایراطلاعات( محل،ومهلت دریافت اسناد مناقصه و.....) کتبا به اطلاعات ایشان خواهدرسید
روابط عمومی وآموزش همگانی -امور آب وفاضلاب گلبهار
Www.abfakhorasan.ir