- طرح آبرسانی شهر شاندیز98-98خط برگشت ازمخزن 2000 متر مکعبی3 مسکن مهر و خط انتقال از میدان معلم تا پمپ گاز (CNG)اولویت اجرایی سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000047

 

                                                                                             بسمه تعالی                                 

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1-     طرح آبرسانی شهر چناران – خط انتقال چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود  به شماره فراخوان 2098001446000048

2-      طرح دیوار سازی و حفاظت تآسیسات انتقال آب به شهر فیض اباد- اولویت اجرایی سال1398 به شماره فراخوان 2098001446000049

3-      طرح آبرسانی شهر شاندیز- خط برگشت ازمخزن 2000 متر مکعبی مسکن مهر و خط انتقال از میدان معلم تا پمپ گاز (CNG)اولویت اجرایی سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000047

4-      طرح آبرسانی شهر سبزوار – خط انتقال آب بای پس مخزن بیست هزار متر مکعبی جاده اسفراین به شماره فراخوان 2098001446000046

5-       پروژه طرح آبرساني به شهرقدمگاه (ساخت مخزن1000متر مکعبي جديد) اولويت اجرايي سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000050

6-       اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده شهر نیشابور به شماره فراخوان 2098001446000051

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ../07/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 11/07/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 25/07/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir