بروسپاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مشترکین و اداری مالی شهرهای خلیل آباد و کندر به شماره فراخوان 2098001446000082

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان  ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصات یک مرحله ای زیر را در قالب دو مناقصه مجزا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1-اجرای عملیات مربوط به طرح آبرسانی شهر کاشمر (خطوط جمع آوری 6 حلقه چاه جدید)–اولویت اجرایی سال 1398  به شماره فراخوان 2098001446000081

2-برون سپاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مشترکین و اداری مالی شهرهای خلیل آباد و کندر  به شماره فراخوان 2098001446000082

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 27/11/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 06/12/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز  سه شنبه مورخ 20/12/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir