فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

بسمه تعالی

«آگهی مزایده عمومی»

نام مزایده گزار : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی                          موضوع مزایده : فروش ساختمان های اداری و مسکونی

 

ردیف

 

شماره پلاک ثیتی

نوع کاربری تأسیسات موجود

مساحت عرصه به متر مربع

 

نشانی ملک

 

توضیحات

میزان تضمین شرکت در مزایده

 

1

  18215 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده از 2764 فرعی از اصلی مذکور  بخش 10 مشهد

ساختمان اداری اصلی حوزه ستادی (تجاری)

 

1200

مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – نرسیده به خیابان صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف

 

 

دارای سند رسمی

 

9800000000 ریال (نه

میلیارد و هشتصد میلیون ریال)

 

2

18214 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده از 2764 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد

ساختمان اصلی حوزه ستادی (تجاری)

 

300

مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – نرسیده به خیابان صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف

 

 

دارای سند رسمی

 

3

11059 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده از 6809 فرعی از اصلی مذکور

 

ساختمان مسکونی

 

 

250

 

 

مشهد – خیابان صدف – خیابان صدف یک – پلاک 31

 

دارای سند رسمی

1365000000 ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون ریال)

* واگذاری املاک مندرج در ردیف های 1 و 2 تواماً انجام شده و مزایده گران مکلفند پیشنهاد خود را برای هر دو پلاک موضوع ردیف های 1 و 2 ارائه و مجموع نرخ پیشنهادی ملاک تعیین برنده خواهد بود.

** واگذاری ملک مندرج در ردیف 3 به صورت مستقل از املاک ردیف های 1 و 2 انجام شده و مزایده گران مکلفند پیشنهاد خود را برای پلاک موضوع ردیف 3 جداگانه ارائه نمایند.

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:                                                                                                                      

الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: 10/09/1399

ب محل دریافت اسناد مزایده: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (طبقه همکف دفتر قراردادها) واقع در مشهد بلوار وکیل آباد ابتدای خیابان صدف جنب دادگستری مقابل ایستگاه مترو صدف تلفن: 5-38678841-051 و 38663938 - 051

ج مهلت تحویل پیشنهادها: 22/09/1399

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مزایده خواهد بود.

 

باسمه تعالی

 

« اصلاحیه آگهی مزایده عمومی »

((تمدید مهلت دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادها))

پیرو آگهی مزایده عمومی مندرج در روزنامه قدس مورخ 03/09/99 و 04/09/99 با موضوع فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی بدینوسیله به اطلاع می رساند :

«مهلت دریافت اسناد مزایده تا روز چهارشنبه مورخ 19/09/1399 و مهلت تحویل پیشنهادها تا روز شنبه مورخ 29/09/1399 تمدید می گردد.»

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی