چارت فرآیند جبران خسارت

کلیه همشهریان محترم در صورت بروز خسارت به هر نحوی از سوی این شرکت جهت جبران و دریافت خسارت می بایست به روش ذیل عمل نمایند.

 

چارت فرآیند جبران خسارت