شرح وظايف معاون برنامه‌ريزي و منابع انساني

1- تعريف پست :

-       اين پست تحت نظارت كلي مدير عامل، انجام وظايف مربوط به برنامه ريزي، ايجاد، هماهنگي و نظارت به منظور جمع آوري، طبقه بندي و تدوين اطلاعات شناخت روشها، برنامه ريزي، اجراي  برنامه، انجام اصلاحات و همچنين ايجاد و توسعه سيستم ها و ارائه طرحهاي لازم جهت بهبود مديريت را عهده دار مي باشد:

2- فرآيندهاي تحت سرپرستي :

منظور از فرآيندهاي تحت سرپرستي، فرآيندهاي جاري سازمان مي باشد كه مالكيت و مسئوليت آنها بعهده معاون برنامه ريزي و منابع انسانی مي باشد . اهم اين فرآيندها بشرح ذيل مي باشد:

1-2- فرآيند برنامه ريزي و كنترل ( برنامه وبودجه )

2-2- فرآيند بازنگری مدیریت

3-2- فرآيند مدیریت زیرساختها ( شناسائی نیازها ، نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و نرم افزارها )

4-2- فرآيند پایش و اندازه گیری  ( ممیزی و ارزیابی عملکرد ، بازرسی ها و حسابرسی ها )

5-2-فرآيند تحقيقات و پژوهش

6-2-فرآيند مديريت منابع انسانی

7-2-  فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها

8-2- فرآیند بهبود مستمر

9-2 فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

10-2- فرآیند شناسائی و کنترل مستندات و سوابق

3- حوزه هاي تحت سرپرستي:

1-3- دفتر منابع انساني

2-3- دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

3-3- دفتر برنامه و بودجه و بررسيهاي اقتصادي

4-3- دفتر بهبود بهره وری

5-3- دفتر برنامه ريزي و كنترل طرحهاي عمراني

6-3- تحقيقات

 

4-وظايف و مسئوليتها :

-          اهم وظائف و مسئوليتهاي اين معاونت در دو حوزه درون سازماني ( حيطه شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی) و فرا سازماني ( ارتباطات با  شركت مهندسي آب و فاضلاب  كشور) بشرح ذيل مي باشد :

 

 

 

 

12 - تایید كاهش يا افزايش مقادير کالا یا خدمت تا سقف 25 درصد برابر تبصره 2 ماده 29 شرايط عمومي پيمان

13 - تایید تمدید مدت پیمان قراردادهای مرتبط با پیمانکاران و مشاوران ( ماده 30 شرایط عمومی پیمان )

14-  تایید خاتمه و فسخ قراردادهای پیمانکاران و مشاوران با رعایت ضوابط مربوطه ( ماده 46 ، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان )

 

3- ارتباط با ساير معاونتها و مديريتها در سطح شركت و خارج از شركت در راستاي انجام وظايف محوله در

4- تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات

 چارچوب آيين نامه ارتباطات.

5- پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکتها

6- پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی

7- پیگیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقاء سلامت اداری

8 - رعایت مسائل زیست محیطی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی

9- رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی

 

* حدود اختيارت:

الف ) اختيارات عمومي :

1-      امضاء مكاتبات در چارچوب آيين نامه ابلاغ شده

2-      موافقت با مأموريت كاركنان تحت سرپرستي برابر دستورالعملهاي صادره

3-      موافقت با مرخصي استحقاقي واستعلاجي كاركنان برابر دستور العمهاي صادره .

4-      پيشنهاد تشويق و تنبيه متناسب پرسنل با حوزه تحت سرپرستي .

ب )اختيارات اختصاصي :

1- تأييد خريد هر گونه سخت افزار و نرم افزار مورد نياز شركت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات شرکت

2-‌‌ تایید آزاد سازي پروژه ها با توجه به سطح آن بصورت دوره اي .

 

3-‌ درخواست و تایید  عقد هر گونه قرارداد در خصوص تحقيقات ، مشاوره و تدوين بمنظور برنامه ريزي و بهبود عملكرد به نمايندگي از سوي شركت در قالب بودجه مصوب

4-‌ تایید جابجايي اولويت اجراي پروژه ها با پيشنهاد معاونت ذيربط بمنظور تحقق بودجه مصوب .

 

5- تصويب مرخصي ها و مأموريتهاي آموزشي برابر دستور العملهاي صادره پس از تأييد مسئول مربوطه .

 

6- ارزيابي عملكرد بخشهاي مختلف سيستم كيفيت در قالب مميزيهاي دوره اي و موردي.

7- تأييد پرداخت هزينه هاي تعميرات سخت افزار رايانه اي .

8- تصويب دستورالعملها، فرمها و برگه هاي عمليات مربوط به نظام مديريت كيفيت .

9- تدوين و تأييد اهداف كيفيتي در حوزه معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت .

 

10- صدور ابلاغ احكام عضويت در كميته ها و شوراها در حوزه ستادي شركت تا سطح معاونتها.

11- تأييد درخواست پيش پرداخت قراردادها با رعايت ضوابط مربوطه و نيز مفاد قرارداد.