آدرس ساختمانهاي شركت

نام شرکت / امور

آدرس و کد پستي

فاکس

تلفن

شرکت آب و فاضلاب سبزوار

سبزوار،ميدان نجارآباد، خيابان ۲۴متري انقلاب کدپستي 9618675985

44640633 44644901

شرکت آب و فاضلاب تربت حيدريه

تربت حيدريه –خيابان فردوسي شمالي –خيابان آسايش کد پستی 10860037954

52246011 52246001

شرکت آب و فاضلاب نيشابور

نيشابور –شهرک فرهنگيان –ابتداي خيابان وليعصر کدپستي 9318836749

42611783 42613010

امور آب و فاضلاب تربت جام

تربت جام –بلوار امام خميني ره جنب فرمانداري- کد پستي 9571945431

52526810 52526015

امور آب وفاضلاب فريمان

فريمان- خيابان شهيد رجائي کد پستي 9391933869

34630497 34623359

امور آب و فاضلاب تايباد

تايباد –شهرک امام حسين (ع) بلوار ملاصدرا کد پستي 9591873117

54531300 54522272-54522279

امور آب و فاضلاب باخرز

باخرز- ابتدای سه راهی تربت حیدریه به تربت جام کد پستی 9597133487

54824207  54824207

امور آب وفاضلاب فيروزه

فيروزه –خيابان امام –نرسيده به محله دهنو خلج کدپستي 9331763988

43522188 43523743

امور آب وفاضلاب کاشمر

کاشمر –خيابان خرمشهر –روبروي مرکز بهداشت کدپستي 9671956443

55234300 55234302

امور آب وفاضلاب خليل اباد

خليل آباد –خيابان امام ،جنب شبکه بهداشت ودرمان کدپستي 5677115599

57722147 57722247

امور آب و فاضلاب بردسکن

بردسکن –بلوار وليعصر –روبروي تامين اجتماعي –نبش محيط زيست کدپستي 9681745169

55421460 55422360

امور آب و فاضلاب فيض آباد

فيض آباد خيابان مدرس مدرس 4 کد پستی 9531798556

56727181 56722081

امور آب وفاضلاب طرقبه شانديز

طرقبه –اول جاده نغندر سابق خيابان فرهنگ کد پستی 9351774749

34222108 34222211

امور آب و فاضلاب جوين

جوين (محله نقاب )بولوار عطاملک کدپستي 9636121713 

45222326 45223390

امور آب و فاضلاب جغتاي

جغتاي –بلوار پاسداران –بالاتر از تقاطع امام علي وپاسداران کدپستي 9641943118

45622030 45622030

امور آب و فاضلاب خوشاب

خوشاب –بلوار امام رضا –خيابان دانش اموز روبروي پارک جنب کميته امداد کدپستي 9656133185

45024660 45023800

امور آب و فاضلاب داورزن

داورزن –خيابان معلم جنوبي –پلاک 21 کدپستي 9631637876

44924313 44924100

امور آب و فاضلاب رشتخوار

رشتخوار- نبش آيت اله طالقاني ۱، امور آب و فاضلاب رشتخوار کدپستي 9541753165

56222493 56222521

امور اب وفاضلاب زاوه

زاوه، بلوار آزادگان کدپستي9549135641

53725357 53725356

امور آب وفاضلاب خواف

خواف –بلوار فردوسي روبروي اداره راه وشهرسازي شهرستان خواف کدپستي 9561756584

54224044

54224085-54231647

امور آب وفاضلاب سرخس

سرخس-بلوار کشاورزي کد پستی

34524465 34524465

امور آب و فاضلاب گلبهار

گلبهار –خيابان بهار –بهار 4 پلاک 8کدپستي 9361476431 38325939 38323370

امور آب و فاضلاب چناران

چناران، بلوار شهيد بهشتي۲، پشت پمپ بنزين کدپستي  9361943475 46129292 46132424

امور آب وفاضلاب قوچان

قوچان –کمربندي شهيد مدرس –تقاطع شهيد مدرس وخيابان خيام کدپستي 9471668857 47224622 47245800

امور آب وفاضلاب درگز

درگز- بلوار صياد شيرازي کدپستي 9491841186 46220462 46224044

امور آب وفاضلاب گناباد

گناباد –ميدان بسيج ،جنب فرمانداري کدپستي 9691683934 57256015 57253211
امور آب وفاضلاب بجستان بجستان –خیابان کشاورز کد پستي 9698155381 56526199

56526541

امور آب و فاضلاب صالح آباد

صالح آباد - خيابان امام خميني (ره)، جنب منابع طبيعي کدپستی 9581855177 52752187 52753482