شهرهاي تحت پوشش

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 
جدول کدينگ شهرهای تحت پوشش 
ردیف کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر نام شهر
1 11 سبزوار 34 رودآب  37 ششتمد                    
2 13 قوچان  18 باجگيران                         
3 16 درگز 27 لطف آباد 28 نوخندان  95 چاپشلو                
4 17 چناران                             
5 19 کلات  23 زاوین                         
6 21 جغتای                             
7 24 نقاب                            
8 32 فیروزه  38 همت آباد 39 گرماب                    
9 35 داورزن                            
10 41 نیشابور 31 قدمگاه  52 درود 63 خرو 91 عشق آباد 94 چکنه  33 بار    
11 42 کاشمر 92 ريوش                         
12 43 تايباد 93 کاریز 70 مشهدریزه                     
13 44 تربت جام  64 نصرآباد 82 نیل شهر 83 احمد آباد صولت                
14 45 سرخس  90 مزداوند                        
15 46 طرقبه-شاندیز 51 شانديز                        
16 47 خواف  36 سنگان  97 سلامی  98 نشتيفان  74 قاسم آباد            
17 48 تربت حيدريه  61 کدکن  65 بايگ  76 رباط سنگ                 
18 49 دولت آباد                            
19 53 خليل آباد 75 کندر                        
20 54 بردسکن  67 انابد 81 شهرآباد                    
21 55 فريمان  62 قلندرآباد 96 سفيد سنگ  60 فرهادگرد                
22 56 باخرز                            
23 58 رشتخوار  85 جنگل                         
24 59 فيض آباد 87 شادمهر                        
25 68 سلطان آباد                            
26 69 گلبهار 79   گلمکان                        
27 72 گناباد 84 کاخک  88 بيدخت                     
28 86 بجستان  80 یونسی                         
29 57 صالح آباد