مدیریت دارائی فیزیکی

مدیریت دارائی فیزیکی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی عملیاتی می شود

 

سید ابراهیم علوی مدیریت محترم عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با طرح اجرای مدیریت دارائی فیزیکی موافقت نموده اند.

پس از ارائه طرح میریت دارائی فیزیکی توسط حوزه معاونت بهره برداری در جلسه شورای معاونین و لزوم اجرا آن بدلیل فقدان سیستم و ابزار جهت مدیریت کلیه دارائی اعم از انسانی ، مالی، اطلاعاتی، فیزیکی و ... در شرکت مقرر گردید در راستای کاهش هزینه ها و کاهش ریسک و افزایش بهره وری و افزایش تاب آوری شرکت و همچنین مدیریت قطعات و تامین کنندگان ، و از طرفی با توجه به تکالیف خاص مجمع عمومی شرکت برای پیاده سازی مدیریت دارائی فیزیکی در دو شرکت تابعه نیشابور و سبزوار به شرح ذیل اقدام گردد

1-    در مرحله ابتدائی گرفتن یک مشاور جهت مطالعات اولیه و نحوه چگونگی پیاده سازی مدیریت دارائی

2-    در فاز نخست مدیریت دارائی فیزیکی اعم از تاسیسات، تصفیه خانه، شبکه و ... مدنظر می باشد.

3-    آقای مهندس جهان طلب معاونت بهره برداری مالک فرایند مزبور شده اند تا توسط آن حوزه مدیریت دارائی فیزیکی به مرحله اجرا و اثربخشی تا پایان سال 98 برسد.