مناقصات و مزایدات

نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی نوشته شده توسط دفتر قراردادها 11
فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی نوشته شده توسط دفتر قراردادها 11
فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی نوشته شده توسط دفتر قراردادها 8
فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی نوشته شده توسط دفتر قراردادها 9
فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی نوشته شده توسط دفتر قراردادها 14
فروش ساختمان های اداری و مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی نوشته شده توسط دفتر قراردادها 12
طرح اصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شرب شهر جغتای- اولویت اجرایی سال 1397 نوشته شده توسط دفتر قراردادها 298
طرح آبرسانی به شهر سنگان (خط انتقال چاه جدید تا اتصال به چاه شماره یک) نوشته شده توسط دفتر قراردادها 377
طرح آبرسانی شهر قاسم آباد (خط اتصال بین مخازن 300 متر مکعبی قدیم و 1000 متر مکعبی جدید نوشته شده توسط دفتر قراردادها 298
1-طرح آبرسانی شهر سنگان (خواف)- احداث مخزن 1000 متر مکعبی وسایت آن (اولویت اجرایی سال94) نوشته شده توسط دفتر قراردادها 283