مشترکین

نرخ کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان دولت

نرخ کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان  خراسان رضوی در سال 94

( مصوب کارگروه استانی به استناد نامه شماره 6879 مورخ 15/4/94 کارگروه راهبری کشور  )

 

نرخ کارمزد انجام خدمات آب و فاضلاب

رديف

نام خدمت

نرخ مصوب کارگروه استان

(شهرستان و روستا)

1

خدمات حوادث

15000

2

تفکيک وادغام انشعاب

53000

3

انشعاب آب

51000

5

درخواست تغييرمحل ,سطح , مسير

20000

6

قطع و وصل انشعاب

30000

7

تعيين قطر انشعاب با ظرفيت قراردادی

47000

8

تغيير انشعاب آب موقت به دائم

15000

9

آزمايش صحت عملکردوسايل اندازه گيری

20000

10

تعويض کنتور خراب

25000

11

بررسی ترکيدگی لوله آب

30000

12

در خواست واحد شماری

54000

13

صدور تسويه حساب آب بهاء 

15000

14

درخواست اصلاح قبض آب مصرفی

5000

15

صدورقبض المثنی 

5000

16

 تغيير نام

35000

17

 جابجائی کنتوروسيفون فاضلاب

18000

18

آب موقت

51000

19

انشعاب فاضلاب

46000

20

جمع آوری دائم انشعاب

33000

 

بازرسان محترم دستگاههای خدمت دهنده و کارگروه استانی در بازدیدهای دوره ای نظارت لازم را بر این موضوع خواهند داشت .

تبصره :

1 -  ارزش افزوده کارمزد خدمات در سال 94 به میزان  9 %  و هزینه توسعه شبکه در نرخ های فوق لحاظ شده است

2 - به استناد بند 5 ماده 19 و توضیحات مندرج در بند 2 پیوست شماره 1 آئین نامه دفاتر پیشخوان دولت  ، دارنده پروانه موظف به  نصب  تابلوی خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها  برای روئیت متقاضی به گونه ای  که در زمان توقف در جلوی باجه هم به راحتی قابل خواندن باشد ، خواهد بود .

 

 
 

نرخ خدمات در سال 1397

جدول نرخ خدمات پس از فروش درسال جاری

 

نوع خدمات

قطر انشعاب از ۱/۲تا ۱اینچ

قطر انشعاب از 2/1و1 تا 4 اينچ

   

تغییر مکان وسایل اندازه گیری

143000

171600

آزمایش وسایل اندازه گیری

100100

157300

خدمات قطع و وصل

143000

214500

صدور قبض المثنی

14300

14300

تغییر نام پرونده

42900

50050

جریمه تخلفات

643500

715000

استعلام

50050

50050

 

 

 

تغییر قطر انشعاب مشترکین

تغییر قطر انشعاب

زیر مجموعه ها