مناقصات و مزایدات

((خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 150kw – 4/435 و خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 130kw – 4/435 جهت پروژه طرقبه شاندیز)) به شماره فراخوان 2098001446000090

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا ((خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 150kw – 4/435 و خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 130kw – 4/435 جهت پروژه طرقبه شاندیز)) به شماره فراخوان 2098001446000090  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 14/12/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 17/01/1399

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید 5 دستگاه تابلو سافت استارت 110 KW جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) به شماره فراخوان 2098001446000092

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت یک فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع :

1-      خرید 5 دستگاه تابلو سافت استارت 110 KW  جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) به شماره فراخوان 2098001446000092 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 17/12/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 24/12/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 17/01/1399

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت یک فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع :

1-      خرید 5 دستگاه تابلو سافت استارت 110 KW  جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) به شماره فراخوان 2098001446000092 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 17/12/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 24/12/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 17/01/1399

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- خرید لوله جدار فولادی 14 اینچ استاندارد 12متری با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی بدون درز به میزان 168متر و لوله جدار فولادی 14 اینچ استاندارد 12 متری مشبّک با شیارهای استاندارد کارخانه ای (حداقل 12 ردیف) با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش

 

                                                                                             بسمه تعالی                           

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت سه فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوعات :

1-       خرید لوله فولادی 150میلی متر یا 6 اینچ (آبده مانیسمان) به میزان 1044متر، با وصل و 5 عدد سرتخلیه 6 اینچ جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000084

2-      خرید کابل مسی 3*50 با روکش (EPDM) به مقدار 2180متر و کابل مسی 3 رشته 3*4 با روکش (NYY)   به مقدار 2180 مترجهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000085

3-      خرید لوله جدار فولادی 14 اینچ استاندارد 12متری با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی بدون درز  به میزان 168متر و لوله جدار فولادی 14 اینچ استاندارد 12 متری مشبّک با شیارهای استاندارد کارخانه ای (حداقل 12 ردیف) با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی بدون درز به مقدار 288متر ولوله جدار فولادی 16 اینچ استاندارد 12متری ساده به ضخامت حداقل 7میلیمتر با سیستم جوش القایی بدون درز به مقدار 114 متر جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) و  168 متر لوله جدار فولادی 14 اینچ با ضخامت حداقل 6 میلیمتر و 96 متر لوله جدار مشبّک 14 اینچ به ضخامت حداقل 6 میلیمتر جهت پروژه شهر آباد (نیشابور)  از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000086

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 10/12/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی هر یک از موضوعات فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد در قالب سه فقره مناقصه مستقل ومجزّا برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 15/12/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 16/01/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تامین 2500 دستگاه کنتور مولتی جت خشک 98 سایز 2/1 با کلاس کاری 160R مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا ((خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 150kw – 4/435 و خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 130kw – 4/435 جهت پروژه طرقبه شاندیز)) به شماره فراخوان 2098001446000090  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 14/12/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 17/01/1399

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- خرید کابل مسی 3*50 با روکش (EPDM) به مقدار 2180متر و کابل مسی 3 رشته 3*4 با روکش (NYY) به مقدار 2180 مترجهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000085

 

                                                                                             بسمه تعالی                           

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت سه فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوعات :

1-       خرید لوله فولادی 150میلی متر یا 6 اینچ (آبده مانیسمان) به میزان 1044متر، با وصل و 5 عدد سرتخلیه 6 اینچ جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000084

2-      خرید کابل مسی 3*50 با روکش (EPDM) به مقدار 2180متر و کابل مسی 3 رشته 3*4 با روکش (NYY)   به مقدار 2180 مترجهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000085

3-      خرید لوله جدار فولادی 14 اینچ استاندارد 12متری با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی بدون درز  به میزان 168متر و لوله جدار فولادی 14 اینچ استاندارد 12 متری مشبّک با شیارهای استاندارد کارخانه ای (حداقل 12 ردیف) با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی بدون درز به مقدار 288متر ولوله جدار فولادی 16 اینچ استاندارد 12متری ساده به ضخامت حداقل 7میلیمتر با سیستم جوش القایی بدون درز به مقدار 114 متر جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان (نیشابور) و  168 متر لوله جدار فولادی 14 اینچ با ضخامت حداقل 6 میلیمتر و 96 متر لوله جدار مشبّک 14 اینچ به ضخامت حداقل 6 میلیمتر جهت پروژه شهر آباد (نیشابور)  از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره فراخوان 2098001446000086

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 10/12/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی هر یک از موضوعات فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد در قالب سه فقره مناقصه مستقل ومجزّا برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 15/12/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 16/01/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها