مناقصات و مزایدات

احداث شبکه فاضلاب باقیمانده شهر گلبهار و مساکن مهر

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا (ماه)

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

منبع تآمین اعتبار

1

طرح آبرسانی شهر قاسم آباد (خط اتصال بین مخازن 300 متر مکعبی قدیم و 1000 متر مکعبی جدید)

3

2464

اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (دولتی)           

2

طرح آبرسانی به شهر سنگان (خط انتقال چاه جدید تا اتصال به چاه شماره یک)

10

7423

3

طرح آبرسانی شهر سفیدسنگ (مخزن 1000مترمکعبی وسایت آن)

10

7174

4

تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخزن 5000 متر مکعبی شماره 3 گلبهار (خیج)

12

12213

5

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قوچان (باقیمانده کلکتور اصلی شمالی ناحیهB3و باقیمانده ناحیه(D1 

10

11223

6

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر طرقبه (شهرک ولیعصر و رسالت)

8

12367

7

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت جام – اجرای باقیمانده خطوط فاضلاب رو اصلی خیابان المهدی و 22 بهمن

4

3875

8

احداث شبکه فاضلاب باقیمانده شهر گلبهار و مساکن مهر

7

14254

 

1-       شرایط مناقصه گر :

1-1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور

2-     تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق ارزیابی کیفی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 03/12/95 ـ جهت دریافت اوراق به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5-38678841 مراجعه و یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اوراق مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 17/12/1395 نسبت به تکمیل و تحویل اوراق به نشانی مذکور اقدام نمایند./.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت جام – اجرای باقیمانده خطوط فاضلاب رو اصلی خیابان المهدی و 22 بهمن

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا (ماه)

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

منبع تآمین اعتبار

1

طرح آبرسانی شهر قاسم آباد (خط اتصال بین مخازن 300 متر مکعبی قدیم و 1000 متر مکعبی جدید)

3

2464

اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (دولتی)           

2

طرح آبرسانی به شهر سنگان (خط انتقال چاه جدید تا اتصال به چاه شماره یک)

10

7423

3

طرح آبرسانی شهر سفیدسنگ (مخزن 1000مترمکعبی وسایت آن)

10

7174

4

تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخزن 5000 متر مکعبی شماره 3 گلبهار (خیج)

12

12213

5

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قوچان (باقیمانده کلکتور اصلی شمالی ناحیهB3و باقیمانده ناحیه(D1 

10

11223

6

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر طرقبه (شهرک ولیعصر و رسالت)

8

12367

7

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت جام – اجرای باقیمانده خطوط فاضلاب رو اصلی خیابان المهدی و 22 بهمن

4

3875

8

احداث شبکه فاضلاب باقیمانده شهر گلبهار و مساکن مهر

7

14254

 

1-       شرایط مناقصه گر :

1-1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور

2-     تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق ارزیابی کیفی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 03/12/95 ـ جهت دریافت اوراق به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5-38678841 مراجعه و یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اوراق مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 17/12/1395 نسبت به تکمیل و تحویل اوراق به نشانی مذکور اقدام نمایند./.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخزن 5000 متر مکعبی شماره 3 گلبهار (خیج)

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا (ماه)

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

منبع تآمین اعتبار

1

طرح آبرسانی شهر قاسم آباد (خط اتصال بین مخازن 300 متر مکعبی قدیم و 1000 متر مکعبی جدید)

3

2464

اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (دولتی)           

2

طرح آبرسانی به شهر سنگان (خط انتقال چاه جدید تا اتصال به چاه شماره یک)

10

7423

3

طرح آبرسانی شهر سفیدسنگ (مخزن 1000مترمکعبی وسایت آن)

10

7174

4

تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخزن 5000 متر مکعبی شماره 3 گلبهار (خیج)

12

12213

5

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قوچان (باقیمانده کلکتور اصلی شمالی ناحیهB3و باقیمانده ناحیه(D1 

10

11223

6

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر طرقبه (شهرک ولیعصر و رسالت)

8

12367

7

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت جام – اجرای باقیمانده خطوط فاضلاب رو اصلی خیابان المهدی و 22 بهمن

4

3875

8

احداث شبکه فاضلاب باقیمانده شهر گلبهار و مساکن مهر

7

14254

 

1-       شرایط مناقصه گر :

1-1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور

2-     تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق ارزیابی کیفی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 03/12/95 ـ جهت دریافت اوراق به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5-38678841 مراجعه و یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اوراق مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 17/12/1395 نسبت به تکمیل و تحویل اوراق به نشانی مذکور اقدام نمایند./.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر طرقبه (شهرک ولیعصر و رسالت)

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا (ماه)

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

منبع تآمین اعتبار

1

طرح آبرسانی شهر قاسم آباد (خط اتصال بین مخازن 300 متر مکعبی قدیم و 1000 متر مکعبی جدید)

3

2464

اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (دولتی)           

2

طرح آبرسانی به شهر سنگان (خط انتقال چاه جدید تا اتصال به چاه شماره یک)

10

7423

3

طرح آبرسانی شهر سفیدسنگ (مخزن 1000مترمکعبی وسایت آن)

10

7174

4

تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخزن 5000 متر مکعبی شماره 3 گلبهار (خیج)

12

12213

5

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قوچان (باقیمانده کلکتور اصلی شمالی ناحیهB3و باقیمانده ناحیه(D1 

10

11223

6

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر طرقبه (شهرک ولیعصر و رسالت)

8

12367

7

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت جام – اجرای باقیمانده خطوط فاضلاب رو اصلی خیابان المهدی و 22 بهمن

4

3875

8

احداث شبکه فاضلاب باقیمانده شهر گلبهار و مساکن مهر

7

14254

 

1-       شرایط مناقصه گر :

1-1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور

2-     تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق ارزیابی کیفی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 03/12/95 ـ جهت دریافت اوراق به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5-38678841 مراجعه و یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اوراق مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 17/12/1395 نسبت به تکمیل و تحویل اوراق به نشانی مذکور اقدام نمایند./.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

طرح آبرسانی شهر سفیدسنگ (مخزن 1000مترمکعبی وسایت آن)

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا (ماه)

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

منبع تآمین اعتبار

1

طرح آبرسانی شهر قاسم آباد (خط اتصال بین مخازن 300 متر مکعبی قدیم و 1000 متر مکعبی جدید)

3

2464

اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای (دولتی)           

2

طرح آبرسانی به شهر سنگان (خط انتقال چاه جدید تا اتصال به چاه شماره یک)

10

7423

3

طرح آبرسانی شهر سفیدسنگ (مخزن 1000مترمکعبی وسایت آن)

10

7174

4

تکمیل عملیات باقیمانده احداث مخزن 5000 متر مکعبی شماره 3 گلبهار (خیج)

12

12213

5

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قوچان (باقیمانده کلکتور اصلی شمالی ناحیهB3و باقیمانده ناحیه(D1 

10

11223

6

 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر طرقبه (شهرک ولیعصر و رسالت)

8

12367

7

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت جام – اجرای باقیمانده خطوط فاضلاب رو اصلی خیابان المهدی و 22 بهمن

4

3875

8

احداث شبکه فاضلاب باقیمانده شهر گلبهار و مساکن مهر

7

14254

 

1-       شرایط مناقصه گر :

1-1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور

2-     تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق ارزیابی کیفی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 03/12/95 ـ جهت دریافت اوراق به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5-38678841 مراجعه و یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اوراق مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 17/12/1395 نسبت به تکمیل و تحویل اوراق به نشانی مذکور اقدام نمایند./.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

زیر مجموعه ها