مناقصات و مزایدات

عملیات اجرایی سيستم تله متري و کنترل از راه دور تاسيسات آبرساني شهر فيض آباد

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات پیمانکاری (عملیات اجرایی سيستم تله متري و کنترل از راه دور تاسيسات آبرساني شهر فيض آباد) به شماره فراخوان 2098001446000055 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 23/07/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 30/07/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 16/08/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین ومالی وپشتیبانی (خدمات نظافت وخودرو) شهر گلبهار

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول
شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی (سهامی خاص)درنظردارد بارعایت مفاد آئین نامه داخلی معاملات شرکت های آب وفاضلاب  شهری پروژه مشروحه ذیل رابه اشخاص حقوقی که دارای تجربه مفیدومرتبط ودارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی می باشندواگذارنماید
۱-فعالیت برون سپاری فعالیت های  خدمات مشترکین و مالی و پشتیبانی شهرگلبهاربه مدت 12ماه ومبلغ 5،018،800،000  ریال نوع ومیزان تضمین شرکت درمناقصه:ضمانت نامه بانکی ،اوراق مشارکت بانکی واریزوجه نقدوچک تضمین شده به مبلغ 250،940،000ريال
۱-کارفرما:شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی (سهامی خاص)
۲-دستگاه نظارت:امورآب وفاضلاب گلبهار
۳-تاریخ ومهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی:
واجدین شرایط می توانند ظرف مدت ۵ روز ازتاریخ انتشارآگهی (حداکثرتا تاریخ 14/07/1398 ) بجزایام تعطیل جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد قراردادهای امورآب وفاضلاب گلبهار به نشانی: گلبهار-خیابان بهار-بهار۴پلاک ۸مراجعه یا با شماره ۳۸۳۲۳۳۷۰تماس حاصل نموده ویاازطریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی :www.abfakhorasan.irاسنادمذکوررا دریافت نمایند وحداکثرظرف مدت ۱۴روز (حداکثرتا تاریخ 28/07/1398) نسبت به تکمیل استعلام ارزیابی کتبی وارسال به دبیرخانه امورآب وفاضلاب گلبهار اقدام نمایند
۴-سایرتوضیحات:
پس از ارزیابی کیفی وانتخاب مناقصه گران واجدشرایط سایراطلاعات( محل،ومهلت دریافت اسناد مناقصه و.....) کتبا به اطلاعات ایشان خواهدرسید
روابط عمومی وآموزش همگانی -امور آب وفاضلاب گلبهار
Www.abfakhorasan.ir

اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده شهر نیشابور به شماره فراخوان 2098001446000051

 

                                                                                             بسمه تعالی                                 

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1-     طرح آبرسانی شهر چناران – خط انتقال چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود  به شماره فراخوان 2098001446000048

2-      طرح دیوار سازی و حفاظت تآسیسات انتقال آب به شهر فیض اباد- اولویت اجرایی سال1398 به شماره فراخوان 2098001446000049

3-      طرح آبرسانی شهر شاندیز- خط برگشت ازمخزن 2000 متر مکعبی مسکن مهر و خط انتقال از میدان معلم تا پمپ گاز (CNG)اولویت اجرایی سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000047

4-      طرح آبرسانی شهر سبزوار – خط انتقال آب بای پس مخزن بیست هزار متر مکعبی جاده اسفراین به شماره فراخوان 2098001446000046

5-       پروژه طرح آبرساني به شهرقدمگاه (ساخت مخزن1000متر مکعبي جديد) اولويت اجرايي سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000050

6-       اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده شهر نیشابور به شماره فراخوان 2098001446000051

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ../07/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 11/07/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 25/07/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(حفرولوله گذاری وآزمایش پمپاژ3 حلقه چاه آب شرب درمنطقه جعفرآباد شهر تربت حیدریه) 98» را به شماره فراخوان 2098001446000054

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری «طرح آبرسانی شهر تربت حیدریه (حفرولوله گذاری وآزمایش پمپاژ3 حلقه چاه آب شرب درمنطقه جعفرآباد شهر تربت حیدریه) » را به شماره فراخوان 2098001446000054  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 07/07/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 15/07/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 29/07/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه طرح آبرساني به شهرقدمگاه (ساخت مخزن1000متر مکعبي جديد) اولويت اجرايي سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000050

 

                                                                                             بسمه تعالی                                 

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1-     طرح آبرسانی شهر چناران – خط انتقال چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود  به شماره فراخوان 2098001446000048

2-      طرح دیوار سازی و حفاظت تآسیسات انتقال آب به شهر فیض اباد- اولویت اجرایی سال1398 به شماره فراخوان 2098001446000049

3-      طرح آبرسانی شهر شاندیز- خط برگشت ازمخزن 2000 متر مکعبی مسکن مهر و خط انتقال از میدان معلم تا پمپ گاز (CNG)اولویت اجرایی سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000047

4-      طرح آبرسانی شهر سبزوار – خط انتقال آب بای پس مخزن بیست هزار متر مکعبی جاده اسفراین به شماره فراخوان 2098001446000046

5-       پروژه طرح آبرساني به شهرقدمگاه (ساخت مخزن1000متر مکعبي جديد) اولويت اجرايي سال 1398 به شماره فراخوان 2098001446000050

6-       اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده شهر نیشابور به شماره فراخوان 2098001446000051

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ../07/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 11/07/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 25/07/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها