مناقصات و مزایدات

(اجرای خط انتقال فاضلاب شهر بجستان)

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (اجرای خط انتقال فاضلاب شهر بجستان) به شماره فراخوان 2098001446000040 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 19/05/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 28/05/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 11/06/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اجرای خط انتقال فاضلاب شهر بجستان)

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (اجرای خط انتقال فاضلاب شهر بجستان) به شماره فراخوان 2098001446000040 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 19/05/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 28/05/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 11/06/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایده عمومی اقلام اسقاطی وضایعات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی امور آب و فاضلاب طرقبه شاندیز

 

بسمه تعالی

 

« آگهی مزایده عمومی »

 

امور آب و فاضلاب طرقبه و شاندیز در نظر دارد؛ اقلام  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند 

 

 

ردیف

مشخصات کالای مورد مزایده

واحد

مقدار

محل استقرار کالای مورد مزایده

1

لوله آزبست 150کلاسC

متر طول

175

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

2

لوله آزبست 250کلاسC

متر طول

350

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

3

لوله آزبست 300کلاسC

متر طول

130

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

4

لوله آزبست 350کلاسC

متر طول

1025

طرقبه و شاندیز  –انبار سالم

5

لوله آزبست 350کلاسD

متر طول

35

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

6

لوله آزبست 400کلاسC

متر طول

395

شاندیز – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

7

مانشن آزبست 100کلاس C

عدد

240

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

8

مانشن آزبست 250کلاس C

عدد

115

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

9

مانشن آزبست 300کلاس C

عدد

23

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

10

مانشن آزبست 350کلاس C

عدد

120

شاندیز – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

11

مانشن آزبست 400کلاس C

عدد

60

شاندیز – امور آب و فاضلاب –انبار سالم

12

لوله آزبست 150کلاسC

متر طول

195

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار مستعمل

13

لوله آزبست 200کلاسC

متر طول

10

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

14

لوله آزبست 250کلاسC

متر طول

12

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

15

آهن آلات ضایعاتی(برآوردی)

کیلو گرم

2500

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

16

ضایعات چدن(برآوردی)

کیلو گرم

5000

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

17

ضایعات پلی اتیلن(برآوردی)

کیلو گرم

1000

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

18

سیم مسی داخل الکتروموتورهای

کیلو گرم

50

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

19

ضایعات برنجی داخل پمپ های شناور(برآوردی)

کیلو گرم

100

طرقبه – امور آب و فاضلاب –انبار اسقاط

 

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: 16/05/1398

ب محل دریافت اسناد مزایده: امور آب و فاضلاب طرقبه شاندیز  واحد قراردادها امور

ج مهلت تسلیم پیشنهادها: 26/05/1398

سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در مزایده و ... در اسناد مزایده اعلام گردیده است.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

             سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

                                                                                                                                

 

عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری آب تربت حیدریه

باسمه تعالی

 

                       « تجدید آگهی ارزیابی كيفي ( مناقصه عمومی یک مرحله ای) »                 ( نوبت اول )

 

شرکت  آب و فاضلاب تربت حیدریه در راستای اجرای آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری در نظر دارد پروژه عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری در محدوده جغرافیایی تربت حيدريه ، كدكن،  رباط سنگ و بایگ را به شركتهاي واجد شرایط و داراي سابقه مفید در رشته مربوطه به پیمان واگذار نماید.

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد

« ریال»

1

 

عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری آب تربت حیدریه

یکسال

624/101/667/8

 

1. موضوع مناقصه ؛انجام عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری مشتمل بر:

عملیات پیمانکاری در حوزه  بهره برداری (شهرهای تربت حیدریه ، کدکن ، رباط سنگ ،بایگ  )

1- خدمات پیمانکاردر بخش رفع اتفاقات ، شبکه توزیع وخطوط انتقال

2- خدمات پیمانکاردر بخش کلرزنی و کلرسنجی و بهداشت آب

3- خدمات پیمانکاردر بخش منابع تولید،انرژی و تله متری

4- خدمات GIS

5- خدمات مرتبط با امور کامپیوتر

6- خدمات مرتبط با نظافت و آبدارخانه و توزیع نامه های اداری 

2. منبع تامین اعتبار : اعتبارات جاری شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه در سالهای  99-98

3. مبلغ برآورد اولیه : (به عدد) 624/101/667/8ریال و (بحروف) هشت میلیارد و ششصدو شصت و هفت میلیون و یکصدو یک هزارو ششصدو بیست و چهار ریال

4.  شرايط خاص مناقصه گر: داشتن گواهينامه صلاحيت پیمانکاری معتبر در رشته آب یا تاسیسات با حداقل رتبه 5  ، - داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

5. . تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی ؛ واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اين آگهی ( حداکثر تا تاریخ 29/04/98) جهت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شركت آب وفاضلاب تربت حيدريه به نشانی : خيابان فردوسي شمالي – خيابان آسايش(تلفن 52246001-051 (5 خط)  مراجعه و يا از طریق سایت اینترنتی پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  به آدرس  iets.mporg.ir اسناد مذكور را دريافت نمايند و حداکثرظرف مدت 14 روز ( حداکثر تا تاریخ 03/06/98 )نسبت به تكميل و تحویل اسناد ارزيابي به دبیرخانه این شركت اقدام نمايند .

6. سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                                      دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

                                                                                                                                       شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

                       « تجدید آگهی ارزیابی كيفي ( مناقصه عمومی یک مرحله ای) »                 ( نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب تربت حیدریه در راستای اجرای آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری در نظر دارد پروژه عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری در محدوده جغرافیایی تربت حيدريه ، كدكن،  رباط سنگ و بایگ را به شركتهاي واجد شرایط و داراي سابقه مفید در رشته مربوطه به پیمان واگذار نماید.

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد

« ریال»

1

 

عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری آب تربت حیدریه

یکسال

624/101/667/8

 

1. موضوع مناقصه ؛انجام عملیات پیمانکاری در حوزه بهره برداری مشتمل بر:

عملیات پیمانکاری در حوزه  بهره برداری (شهرهای تربت حیدریه ، کدکن ، رباط سنگ ،بایگ  )

1- خدمات پیمانکاردر بخش رفع اتفاقات ، شبکه توزیع وخطوط انتقال

2- خدمات پیمانکاردر بخش کلرزنی و کلرسنجی و بهداشت آب

3- خدمات پیمانکاردر بخش منابع تولید،انرژی و تله متری

4- خدمات GIS

5- خدمات مرتبط با امور کامپیوتر

6- خدمات مرتبط با نظافت و آبدارخانه و توزیع نامه های اداری 

2. منبع تامین اعتبار : اعتبارات جاری شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه در سالهای  99-98

3. مبلغ برآورد اولیه : (به عدد) 624/101/667/8ریال و (بحروف) هشت میلیارد و ششصدو شصت و هفت میلیون و یکصدو یک هزارو ششصدو بیست و چهار ریال

4.  شرايط خاص مناقصه گر: داشتن گواهينامه صلاحيت پیمانکاری معتبر در رشته آب یا تاسیسات با حداقل رتبه 5  ، - داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

5. . تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی ؛ واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اين آگهی ( حداکثر تا تاریخ 29/04/98) جهت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شركت آب وفاضلاب تربت حيدريه به نشانی : خيابان فردوسي شمالي – خيابان آسايش(تلفن 52246001-051 (5 خط)  مراجعه و يا از طریق سایت اینترنتی پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  به آدرس  iets.mporg.ir اسناد مذكور را دريافت نمايند و حداکثرظرف مدت 14 روز ( حداکثر تا تاریخ 03/06/98 )نسبت به تكميل و تحویل اسناد ارزيابي به دبیرخانه این شركت اقدام نمايند .

6. سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                                      دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

                                                                                                                                       شركت آب و فاضلاب تربت حيدريه

 

 

انجام خدمات پيمانكاري (فعاليتهاي بهره برداری ،مشترکین وخدمات عمومی) در قالب کار مزدی در حوزه فعالیت شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی شامل ستاد مرکزی و امورهای تابعه با ادارات زیر مجموعه آن

 

بسمه تعالی

                                آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی - یک مرحله ای)

 

این شرکت در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه داخلی معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری، فعالیت های مشروحه ذیل را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که دارای تجربه مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشند، واگذارنماید.

 

ردیف

مشخصات فعالیت

مدت قرارداد

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

انجام خدمات پيمانكاري (فعاليتهاي بهره برداری ،مشترکین وخدمات عمومی) در قالب کار مزدی در
حوزه فعالیت شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی شامل ستاد مرکزی و امورهای تابعه با ادارات زیر مجموعه آن

12 ماه

107346

 

3400000000

 

 

 

 

 

1-      کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

2-      دستگاه نظارت : مشترکاً بر عهده معاونین بهره برداری،مشترکین ومالی وپشتیبانی شرکت می باشد.

    3- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته خدمات عمومی و همچنین گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر انجام کار در زمینه مرتبط از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از سوی متقاضیان شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

 4-تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق استعلام ارزیابی کیفی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی (حداکثر تا تاریخ 12/05/1398) جهت دریافت اوراق استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 8663938-513 مراجعه نمایند و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر ظرف مدت 14 روز (حداکثر تا تاریخ 26/05/1398) نسبت به تکمیل و تحویل اوراق استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای این شرکت اقدام نمایند.

5-سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

زیر مجموعه ها