مناقصات و مزایدات

خرید دو دستگاه تانک ضربه گیر به ظرفیت های 12 متر مکعبی و 9 متر مکعبی همراه با دو دستگاه کمپرسور مورد استفاده در طرح آبرسانی شهر شاندیز ))

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا ((خرید دو دستگاه تانک ضربه گیر به ظرفیت های  12 متر مکعبی و 9 متر مکعبی همراه با دو دستگاه کمپرسور  مورد استفاده در طرح آبرسانی شهر شاندیز )) به شماره فراخوان 2098001446000037  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 26/04/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 01/05/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 15/05/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تامین 2500 دستگاه کنتور مولتی جت خشک سایز 2/1 با کلاس کاری 160R مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه98

بسمه تعالی

 

« آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان (مناقصه یک مرحله ای) »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد کالای مندرج در جدول زیر را با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولید صنعتی و اجرایی کشور و از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خریداری نماید. لذا صرفا تولید کنندگان واجد صلاحیت، می توانند حداکثر تا تاریخ 25/04/98 به منظور دریافت اوراق استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی مشهد- بلوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841 مراجعه نمایند. همچنین میتوانند با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir  اوراق مذکور را دریافت و پس از تکمیل اوراق، حداکثر تا تاریخ 08/05/98 نسبت به تحویل اوراق به نشانی فوق الذکر اقدام نمایند.

 

 

ردیف

شرح کالا

تعداد

مدت تحویل کالا

محل تحویل کالا

محل تامین اعتبار

2

تامین 2500 دستگاه کنتور مولتی جت خشک سایز 2/1 با کلاس کاری 160R مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

2500

60 روز

انبار شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی

منابع داخلی شرکت (غیر عمرانی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

انجام خدمات پیمانکاری در قالب زمان مزدی وکارمزدی سبزوار 9797

 بسمه تعالی

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

این شرکت در نظر دارد؛ مناقصه های ذیل را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

کارفرما/محل اجرا

مبلغ برآورد

منبع تآمین اعتبار

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه

1

  1. 1.        قرائت کنتور و توزیع قبوض آب و ارائه گزارشات خاص ، خدمات پذیرش ، ارزیابی  ، محاسبه فروش، پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی ، بازدید میدانی از املاک  ( واحد تشخیص )
  2. 2.         خدمات مرتبط با امور قراردادها و حقوقی و تملک اراضی
  3. 3.        خدمات روابط عمومی و طرح تکریم ارباب رجوع
  4. 4.        خدمات نظافت ، آبدارخانه و توزیع نامه های اداری
  5. 5.        خدمات فنی و تاسیسات سبزوار وامورهای تابعه
  6. 6.        انجام خدمات رانندگی وسائط نقلیه سنگین
  7. 7.        انجام خدمات پشتیبانی   GIS

12 ماه

شرکت آب وفاضلاب سبزوار

9.418.758.376

اعتبارات جاری سرمایه ای سال 97

ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی، واریز وجه نقد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ  400.000.000ریال

2

انجام خدمات پیمانکاری در قالب زمان مزدی

12 ماه

شرکت آب وفاضلاب سبزوار

5.067.595.278

اعتبارات جاری سرمایه ای سال 97

ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی، واریز وجه نقد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ 290.000.000 ریال

 

 

1-     دستگاه نظارت : معاون مالی وپشتیبانی و اداره کارکنان ورفاه    

2-   شرایط مناقصه گر : 1- داشتن تجریه وسابقه اجرایی در رشته وزمینه کار2- داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی3- داشتن گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در رشته مربوطه

3-    تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 12/04/1397 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به دفتر قراردادها وامور حقوقی شرکت به نشانی : 24متری انقلاب حد فاصل نیستان و بوستان مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 26/04/1397 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر مذکور اقدام نمایند.

4-    پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

5-    مناقصه های فوق الذکر به صورت جداگانه برگزار می شود..

6-     هزینه درج آگهی ها به نسبت ، بر عهده برنده مناقصه ها می باشد.

 

   روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب سبزوار

طرح آبرسانی شهر زاوین(تآسیسات هوادهی واصلاح وتوسعه سیستم فیلتراسیون

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی شهر زاوین(تآسیسات هوادهی واصلاح وتوسعه سیستم فیلتراسیون ) به شماره فراخوان 2098001446000036  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 24/04/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 30/04/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 13/05/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شبه فاینانس پراکنده 7 نیشابور98

باسمه تعالی

 

« آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب نیشابور به نشانی : نیشابور – شهرک فرهنگیان – ابتدای خیابان ولیعصر – ولی عصر 3 در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند (( ج )) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذاری نماید .

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

محل اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع به کار «ریال»

 

عملیات اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شبه فاینانس پراکنده 7

12 ماه

شهرستان نیشابور

15/684

000/210/784

 

 

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب نیشابور ( سهامی خاص )

2-     داشتن گواهی صلاحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3-   تاریخ ، مهلت و محل دریافت استعلام ارزیابی کیفی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی ( بجز ایام تعطیل ) جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب نیشابور به نشانی : نیشابور– شهرک فرهنگیان– ابتدای خیابان ولیعصر(عج ) تلفن : 05142613010 و 09156607025 مراجعه و  یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر ظرف مدت 14 روز ( حداکثر تا تاریخ 15/3/98 ) نسبت به تکمیل و تحویل استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای این شرکت اقدام نمایند

4-   سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطلاعات ( محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و .... ) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید .

5-     ضمناً هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

 

 

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب نیشابور

 

زیر مجموعه ها