مناقصات و مزایدات

طرح آبرسانی شهر چاپشلو –خط انتقال چاه جدید وساختمان سرچاه - اولویت اجرایی سال 1397) به شماره فراخوان 2098001446000018

 

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی شهر چاپشلو خط انتقال چاه جدید وساختمان سرچاه - اولویت اجرایی سال 1397) به شماره فراخوان 2098001446000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه چهارشنبه 11/12/97 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 21/02/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 04/03/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبوری متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (برق رسانی به چاه آب شرب ریوش) به شماره فراخوان 2098001446000018

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (برق رسانی به چاه آب شرب ریوش) به شماره فراخوان 2098001446000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 11/02/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 21/02/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 04/03/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

خرید لوله یو پی وی سی به قطر 200 میلی متر با فشار 10 اتمسفر به همراه متعلقات مربوطه به مقدار 2500 متر جهت استفاده در پروژه آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهر دولت آباد (زاوه)) به شماره فراخوان 2098001446000030

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا ((خرید لوله یو پی وی سی به قطر 200 میلی متر با فشار 10 اتمسفر به همراه متعلقات مربوطه به مقدار 2500 متر جهت استفاده در پروژه آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهر دولت آباد (زاوه)) به شماره فراخوان 2098001446000030 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران (صرفا تولید کنندگان) در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 22/03/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 30/03/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 13/04/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدید 98خرید لوله یو پی وی سی به قطر 200 میلی متر با فشار 10 اتمسفر به همراه متعلقات مربوطه به مقدار 2500 متر جهت استفاده در پروژه آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهر دولت آباد (زاوه)) به شماره فراخوان 2098001446000030

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا ((خرید لوله یو پی وی سی به قطر 200 میلی متر با فشار 10 اتمسفر به همراه متعلقات مربوطه به مقدار 2500 متر جهت استفاده در پروژه آبرسانی واصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهر دولت آباد (زاوه)) به شماره فراخوان 2098001446000030 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران (صرفا تولید کنندگان) در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 22/03/98 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 30/03/98

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 13/04/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتیلن قطر 90 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 2600 متر و لوله پلی اتیلن قطر 75 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 2500 متر و لوله پلی اتیلن به قطر 63 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 1800 متر جهت پروژه تربت حیدریه به شماره فراخوان 2098001446000023

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کالا »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصات عمومی دو مرحله ای خرید کالاهای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

1-    خرید لوله پلی اتیلن به قطر 250 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 86 شاخه (طول هر شاخه 12 متر) جهت پروژه  تربت حیدریه (آبرسانی به شهر رباط سنگ) به شماره فراخوان 2098001446000019 

2-    خرید لوله پلی اتیلن به قطر 110میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 3100 متر و لوله پلی اتیلن قطر 90 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر  به مقدار 2600 متر و لوله پلی اتیلن قطر 75 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 2500 متر و لوله پلی اتیلن به قطر 63 میلیمتر با فشار 10 اتمسفر به مقدار 1800 متر جهت پروژه تربت حیدریه به شماره فراخوان 2098001446000023 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران (صرفا تولیدکنندگان) در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 16/02/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 23/02/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 06/03/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها