مناقصات و مزایدات

طرح آبرساني شهر گلمکان - خط انتقال چاه جديد و ساختمان سرچاه

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (طرح آبرساني شهر گلمکان - خط انتقال چاه جديد و ساختمان سرچاه) به شماره فراخوان 2097001446000117 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 21/12/1397 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 27/12/1397

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 15/01/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آبرسانی شهر طرقبه 2(مخزن 4000 متر مکعبی به همراه ابنیه و تاسیسات فنی و سایت مربوطه

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی شهر طرقبه (مخزن 4000 متر مکعبی به همراه ابنیه و تاسیسات فنی و سایت مربوطه) به شماره فراخوان 2097001446000121  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 17/01/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 22/01/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 07/02/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه اصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شرب شهر تربت حیدریه-اولویت اجرایی سال 2

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت تجدید مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (پروژه اصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شرب شهر تربت حیدریه-اولویت اجرایی سال 1397) به شماره فراخوان ۲۰۹8001۴۴۶۰۰۰002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 06/01/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 22/01/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 05/02/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آبرسانی شهر طرقبه (مخزن 4000 متر مکعبی به همراه ابنیه و تاسیسات فنی و سایت مربوطه

 

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری (طرح آبرسانی شهر طرقبه (مخزن 4000 متر مکعبی به همراه ابنیه و تاسیسات فنی و سایت مربوطه) به شماره فراخوان 2097001446000121  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 17/01/1398 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 22/01/1398

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 07/02/1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،خدمات مشترکین و خدمات اداری و پشتیبانی امورهای درگز و کلات

 

بسمه تعالی

                                آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی - یک مرحله ای)

 

این شرکت در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه داخلی معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری، فعالیت های مشروحه ذیل را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که دارای تجربه مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشند، واگذارنماید.

 

ردیف

مشخصات فعالیت

مدت قرارداد

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

2

پروژه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،خدمات مشترکین و خدمات اداری و پشتیبانی امورهای درگز و کلات

12 ماه

3476

ضمانتنامه بانکی/ اوراق مشارکت بانکی/ واریز وجه نقد به میزان 174000000 ریال

 

 

 

 

 

1-      کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

2-      دستگاه نظارت : مشترکاً بر عهده معاونین بهره برداری،مشترکین ومالی وپشتیبانی و مجری طرح فعالیت های برون سپاری شرکت می باشد.

    3- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر انجام کار در زمینه مرتبط از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از سوی متقاضیان شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

 4-تاریخ، مهلت و محل دریافت اوراق استعلام ارزیابی کیفی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی (حداکثر تا تاریخ 27/01/1398) جهت دریافت اوراق استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بولوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف -  تلفن 8663938-513 مراجعه نمایند و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر ظرف مدت 14 روز (حداکثر تا تاریخ 10/02/1398) نسبت به تکمیل و تحویل اوراق استعلام ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای این شرکت اقدام نمایند.

5-سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

 

زیر مجموعه ها