نظرسنجی خدمات مشترکین
مشترک گرامی لطفا با پر کردن فرم ذیل ما را در ارائه بهتر خدمات یاری فرمایید.
1-نظر شما درباره خدمت واگذاری انشعاب آب :
ورودی نامعتبر
2-نظر شما درباره خدمت واگذاری انشعاب فاضلاب :
ورودی نامعتبر
3-نظر شما درباره خدمت تغییر کاربری انشعاب :
ورودی نامعتبر
4-نظر شما درباره خدمت پاسخ به استعلام :
ورودی نامعتبر
5-نظر شما درباره خدمت تغییر مشخصات :
ورودی نامعتبر
6-نظر شما درباره خدمت تغییر واحد مسکونی :
ورودی نامعتبر
7-نظر شما درباره خدمت تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب :
ورودی نامعتبر
8-نظر شما درباره خدمت تغییر قطرانشعاب :
ورودی نامعتبر
9-نظر شما درباره خدمت تفکیک کنتور :
ورودی نامعتبر
10-نظر شما درباره خدمت تغییر مکان وسایل اندازه گیری :
ورودی نامعتبر
11-نظر شما درباره خدمت آزمایش کنتور :
ورودی نامعتبر
12-نظر شما درباره خدمت تعویض کنتور :
ورودی نامعتبر
13-نظر شما درباره خدمت نصب سیفون اضافی :
ورودی نامعتبر
14-نظر شما درباره خدمت قطع موقت و وصل انشعاب :
ورودی نامعتبر
15-نظر شما درباره خدمت جمع آوری یا ادغام انشعاب :
ورودی نامعتبر
16-نظر شما درباره خدمت صورتحساب میاندوره :
ورودی نامعتبر
17-نظر شما درباره خدمت بررسی صورتحساب :
ورودی نامعتبر
18-نظر شما درباره خدمت اعلام کارکرد کنتور :
ورودی نامعتبر
19-نظر شما درباره خدمت مشاهده سوابق ( المثنی و ... ) :
ورودی نامعتبر
20-نظر شما درباره خدمت امکان پرداخت صورتحساب :
ورودی نامعتبر
21-نظر شما درباره خدمت پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات :
ورودی نامعتبر
22-نظر شما درباره خدمت فروش آب تانکری :
ورودی نامعتبر
مشترک گرامی: در صورتی که در خصوص هر یک از موارد بالا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به طور اختصار در کادر ذیل اعلام فرمایید.
محل درج نظرات
ورودی نامعتبر
ارسال