اطلاعات پایه شرکت تا پایان سال1399 (شهری)

خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

1931237 نفر جمعيت قلمرو شهری 1
1863716 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 2
67521 نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 3
100 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری 4
76 شهر تعداد كل شهر ها 5
76 شهر تعداد شهر های تحت پوشش 6
627051 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 7
97480 فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي 8
724531 فقره تعداد کل مشترکين آب 9
674223 واحد تعداد آحاد آب  خانگي 10
116141 واحد تعداد آحاد آب غیر خانگي 11
790364 واحد تعداد کل آحاد آب 12
100 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  13
487 حلقه تعداد كل چاه ها 14
434 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15
12 دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري 16
10 رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري 17
251.872 ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18
2.289 ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی 19
172.841 ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی 20
175.130 ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی 21
98.217 ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي 22
19.605 ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي 23
117.821 ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب 24
32.72 درصد آب بدون درآمد 25
428 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگی 26
398 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگی 27
1251221622 هزار ریال (درآمدهای آب بها (جاری 28
96944311 هزار ریال (حق انشعاب آب (سرمایه ای 29
6667.49 کيلومتر طول شبکه توزيع آب 30
59.359 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  31
1693.595 کیلومتر طول خطوط انتقال آب 32
3.340 کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  33
282 باب تعداد كل مخازن 34
529331 متر مکعب حجم کل مخازن
35
226 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36
493910 متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37
65 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 38
247 هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39
2 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری 40
5.501 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  41
54.796 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب 42
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 43
. هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 44
25 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45
. دستگاه تاسیسات کلرزنی گازی 46
117 دستگاه تاسیسات کلرزنی مایعی 47
. مورد تاسیسات کلرزنی دستی 48
  نفر نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی 49
. نفر نيروي انساني مامور به خدمت 50
. نفر نیروی انسانی خدماتی 51
ب - بخش فاضلاب
600769 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 1
32.24 درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 2
7 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب 3
199011 فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي 4
17744 فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي 5
216755 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 6
213004 واحد تعداد آحاد فاضلاب خانگي 7
22835 واحد تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي 8
235839 واحد تعداد کل آحاد فاضلاب 9
71366 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 10
182366062 هزار ریال (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری 11
32803236 هزار ریال (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای 12
1488 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  13
0 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  14
58.57 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 15
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  16
7 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 17
67915 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 18
86.571 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 19
3 مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 20
32.538 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 21
6 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب 23

 

اطلاعات پایه شرکت تا پایان 1399(روستائی)
خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف
الف - بخش آب
2929 روستا تعداد کل روستا
۱
 405989 خانوار خانوار کل روستا
۲
 1349660 نفر جمعيت کل روستا 
۳
 2254 روستا تعداد روستاهای تحت پوشش آب 
۴
 1266744 نفر جمعیت روستاهای تحت پوشش آب  ۵
93.86 درصد تدرصد جمعیت پوشش آب
۶
 2262 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانوار
۷
401817 خانوار خانوار روستاهای بالای 20خانوار
۸
1335249 نفر جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار
۹
1475 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش
۱۰
907284 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش ۱۱
19 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 غیرتحت پوشش ۱۲
8671 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 غیرتحت پوشش ۱۳
550 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش ۱۴
352609 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش ۱۵
62 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 غیرتحت پوشش ۱۶
30730 نفر تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 غیرتحت پوشش ۱۷
76.35 درصد شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم
۱۸
156 روستا تعدادروستاهای بالای 20خانوار-راکد وفاقد ۱۹
35955 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانوار-راکد وفاقد ۲۰
452079 فقره تعداد مشترکین مسکونی
۲۱
22973 فقره تعداد مشترکین تجاری وصنعتی ۲۲
732 فقره تعداد مشترکین عمومی واداری ۲۳
39713 فقره تعداد مشترکین سایر ۲۴
522127 فقره تعداد کل مشترکین ۲۵
910 حلقه تعداد چاه درمدار ۲۶
198 دهنه تعداد چشمه
۲۷
67 رشته تعداد قنات ۲۸
2 مورد تعداد آبهای سطحی ۲۹
1177 تعداد تعداد کل منابع تامین آب
۳۰
120.547 میلیون متر مکعب درسال
حداکثرظرفیت منابع تامین آب
۳۱
0.936 میلیون متر مکعب درسال حجم آب سطحی
۳۲
126.842 میلیون متر مکعب درسال حجم آب زیرزمینی
۳۳
127.78 میلیون متر مکعب درسال حجم کل آب تولیدی
۳۴
78.066 میلیون متر مکعب درسال حجم فروش آب خانگی
۳۵
8.238 میلیون متر مکعب درسال حجم فروش آب غیر خانگی ۳۶
86.304 میلیون متر مکعب درسال حجم فروش آب کل ۳۷
32.46 درصد آب بدون درآمد ۳۸
1995 باب تعداد مخازن در مدار ۳۹
304378 مترمکعب حجم مخازن درمدار
۴۰
8206.183 کیلومتر میزان توسعه خطوط انتقال آب
۴۱
11711.39 کیلومتر میزان توسعه شبکه توزیع آب ۴۲
182 دستگاه
تعداد دستگاههای کلرزنی گازی
۴۳
875 دستگاه تعداد دستگاههای کلرزنی مایعی ۴۴
1057 دستگاه تعداد کل دستگاههای کلرزنی
۴۵
481 ایستگاه تعداد ایستگاه پمپاژآب درمدار
۴۶
213823 مترمکعب در روز
ظرفیت ایستگاه پمپاژدرمدار ۴۷
2 مدول/واحد تعداد تصفیه خانه آب ۴۸
5184 مترمکعب درروز
ظرفیت اسمی (فعلی )تصفیه خانه آب
۴۹
5875 مترمکعب درروز ظرفیت دردست بهره برداری تصفیه خانه آب
۵۰
17 واحد تعدادآزمایشگاه
۵۱
ب - بخش فاضلاب
4030 نفر جمعيت روستای تحت پوشش تاسيسات فاضلاب
1
0.3 درصد  درصد جمعيت روستای تحت پوشش  فاضلاب
2
3 روستا تعداد روستای داراي تاسیسات دفع بهداشتی فاضلاب 3
1387 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 4
91602 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 5
42.69 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  6
. کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  7
6.06 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 8
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  9
3 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 10
640 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 11
640 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 12

 

 

 

 

 

به روز رسانی شده در دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 09:18