• رئیس گروه آمارواطلاعات
 • وزارت نیرو و آبفای کشور
 • ارتباط مستمر با بخش آمار و اطلاعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور .

 • نظارت بر جمع‌آوري اطلاعات حوزه های مختلف شرکت و مقايسه با آمار و اطلاعات موجود جهت تهيه گزارش عملكرد MIS به صورت ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه شرکت .

 • استانداری ، سازمان مدیریت و ارگانهای دیگر
 • نظارت بر ارسال آمار و اطلاعات لازم جهت تهيه گزارش عملكرد شرکت به  استانداری ، سازمان مدیریت و ارگانهای دیگر به صورت دوره های درخواست شده و یا روتین .

 • شورای معاونین و مدیران
 • نظارت بر جمع‌آوري اطلاعات برخی از واحد های شرکت و مقايسه با آمار و اطلاعات موجود جهت تهيه گزارش عملكرد شورای مدیران شرکت به صورت ماهانه .

 • ارائه گزارش عملکرد در مقایسه با بودجه شرکت در نشست های شورای مدیران .

 • فرایند ، نظامنامه ، بخشنامه و دستورالعمل
 • نظارت و بررسی مستمر فرآیند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغ شده مربوطه و بکارگیری و تسری آنها  به فرآیند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های داخلی شرکت .

 • مطالعه در مورد نحوه جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و پيشنهاد فرم‌هاي لازم .

 • مطالعه در مورد نحوه تكميل فرم‌هاي آماري و گزارشات .

 • نظارت بر تهيه، تنظيم و ترسيم نمودارهاي مختلف و انجام اصلاحات لازم .

 • نظارت برانجام محاسبات آماري و رياضي، جهت آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده .

 • تایید کلیه آمار و اطلاعات شرکت قبل از انتشار و ارسال .

 • اهداف ، ارزیابی و بودجه
 • اقدام عملی در مورد بهبود مستمر ، با توجه به شیوه های نوین مدیریت .

 • نظارت بر ارزیابی عملکرد (نظارتی و اجرایی) ارائه آمار و اطلاعات ، حوزه های ستادی و صف .

 • نظارت بر تهیه بودجه سالیانه گروه آمار و اطلاعات و هماهنگی با دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی .

 • تهیه اهداف و برنامه های استراتژیک گروه آمار واطلاعات و تدوین اهداف چشم انداز و افق بلند مدت شرکت در این راستا.

 • مشاورین و پیمانکاران
 • انجام نظارت کامل بر نحوه قرارداد و خدمات مشاورین و شرکت های مجری پیاده سازی نظام آماری ، همچنین مراحل تهیه و ارتقای نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز .

 • نرم افزار و سخت افزار
 • بررسی مستمر سیستم های اطلاعات مديريت ( MIS ، Total و ... ) با هماهنگی و نظارت مديريت مافوق.

 • نظارت بر انجام اقدامات موثر در راستای حفاظت از داده ها و اطلاعات شرکت از طریق پشتیبان سازی منظم و همکاری و هماهنگی در جهت انجام آموزش های مناسب کاربران .

 • برگزاری کارگاه و آموزش
 • ایجاد زمینه های لازم و همکاری در توسعه ، تهیه و تدوین کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با دفتر آموزش و منابع انسانی .

 • زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت
 • رعایت مسائل زیست محیطی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی .

 • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی .

 • تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و داشبورد مدیریت
 • نظارت وكنترل‌هاي لازم جمع‌آوري اطلاعات و آمار، تجزيه و تحليل آمار واطلاعات جمع‌آوري شده به منظور مشخص نمودن روند پيشرفت فعاليت‌هاي مختلف سازمان و نشان دادن نقاط قوت و بهبود آن .

 • نظارت بر تحلیل و طراحی سیستم گردش داده ها و اطلاعات به منظور ایجاد هماهنگی در ساختار و منابع اطلاعات شرکت ، به روز نگه داشتن آن ها و تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی و تحلیلی از نتایج عملکرد فعالیت های شرکت بر مبنای روش اجرایی فنون آماری ، همچنین ارسال منظم گزارشات مورد نیاز به واحد های ذیربط .

   

   

 • انجام سایر وظایف محوله در چهارچوب وظایف شغل مورد تصدی .

  کارشناس مسئول آمار

  • جمع‌آوري اطلاعات حوزه های مختلف شرکت و مقايسه با آمار و اطلاعات موجود جهت تهيه گزارش عملكرد MIS به صورت ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه شرکت .

  • ارسال آمار و اطلاعات لازم جهت تهيه گزارش عملكرد شرکت به  استانداری ، سازمان مدیریت و ارگانهای دیگر به صورت دوره های درخواست شده و یا روتین .

  • جمع‌آوري اطلاعات برخی از واحد های شرکت و مقايسه با آمار و اطلاعات موجود جهت تهيه گزارش عملكرد شورای مدیران شرکت به صورت ماهانه .

  • ایجاد ساز و کار برای ارائه گزارش عملکرد در مقایسه با بودجه شرکت در نشست های شورای مدیران .

  • اقدام مستمر جهت هماهنگی فرآیند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغ شده مربوطه و بکارگیری و تسری آنها  به فرآیند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های داخلی شرکت .

  • هماهنگی  جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و پيشنهاد فرم‌هاي لازم .

  • هماهنگی در مورد نحوه تكميل فرم‌هاي آماري و گزارشات .

  • همکاری و هماهنگی در ارتباط با تهيه، تنظيم و ترسيم نمودارهاي مختلف و انجام اصلاحات لازم .

  • همکاری در انجام محاسبات آماري و رياضي، جهت آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده .

  • ایجاد هماهنگی با رئیس مافوق در تایید کلیه آمار و اطلاعات شرکت قبل از انتشار و ارسال .

  • همکاری در جهت ارزیابی عملکرد (نظارتی و اجرایی) ارائه آمار و اطلاعات ، حوزه های ستادی و صف .

  • تهیه بودجه سالیانه گروه آمار و اطلاعات و هماهنگی با دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی .

  • بررسی مستمر سیستم های اطلاعات مديريت ( MIS ، Total و ... ) با هماهنگی و نظارت رئیس مافوق.

  • هماهنگی درجهت انجام اقدامات موثر در راستای حفاظت از داده ها و اطلاعات شرکت از طریق پشتیبان سازی منظم و همکاری و در جهت انجام آموزش های مناسب کاربران .

  • همکاری در ایجاد کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با دفتر آموزش و منابع انسانی .

  • رعایت مسائل زیست محیطی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی .

  • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی .

  • هماهنگی وكنترل‌هاي لازم جمع‌آوري اطلاعات و آمار، تجزيه و تحليل آمار واطلاعات جمع‌آوري شده به منظور مشخص نمودن روند پيشرفت فعاليت‌هاي مختلف سازمان و نشان دادن نقاط قوت و بهبود آن .

  • انجام سایر وظایف محوله در چهارچوب وظایف شغل مورد تصدی .

   کارشناس آمار

   • جمع‌آوري اطلاعات حوزه های مختلف شرکت و مقايسه با آمار و اطلاعات موجود جهت تهيه گزارش عملكرد MIS به صورت ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه شرکت .

   • ارسال آمار و اطلاعات لازم جهت تهيه گزارش عملكرد شرکت به  استانداری ، سازمان مدیریت و ارگانهای دیگر به صورت دوره های درخواست شده و یا روتین .

   • جمع‌آوري اطلاعات برخی از واحد های شرکت و مقايسه با آمار و اطلاعات موجود جهت تهيه گزارش عملكرد شورای مدیران شرکت به صورت ماهانه .

   • اقدام مستمر جهت هماهنگی فرآیند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغ شده مربوطه و بکارگیری و تسری آنها  به فرآیند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های داخلی شرکت .

   • جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و پيشنهاد فرم‌هاي لازم .

   • تكميل فرم‌هاي آماري و گزارشات .

   • همکاری در انجام محاسبات آماري و رياضي، جهت آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده .

   • هماهنگی با رئیس مافوق در تایید کلیه آمار و اطلاعات شرکت قبل از انتشار و ارسال .

   • انجام ارزیابی عملکرد (نظارتی و اجرایی) ارائه آمار و اطلاعات ، حوزه های ستادی و صف .

   • تهیه بودجه سالیانه گروه آمار و اطلاعات و هماهنگی با دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی .

   • بررسی مستمر سیستم های اطلاعات مديريت ( MIS ، Total و ... ) با هماهنگی و نظارت رئیس مافوق.

   • حفاظت از داده ها و اطلاعات شرکت از طریق پشتیبان سازی منظم و همکاری و در جهت انجام آموزش های مناسب کاربران .

   • همکاری در کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط .

   • رعایت مسائل زیست محیطی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی .

   • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ابلاغی در چارچوب شغل مورد تصدی .

   • انجام كنترل‌هاي لازم جمع‌آوري اطلاعات و آمار، تجزيه و تحليل آمار واطلاعات جمع‌آوري شده به منظور مشخص نمودن روند پيشرفت فعاليت‌هاي مختلف سازمان و نشان دادن نقاط قوت و بهبود آن .

   • انجام سایر وظایف محوله در چهارچوب وظایف شغل مورد تصدی .

به روز رسانی شده در دوشنبه, 02 مهر 1397 13:54